ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถ

บทคัดย่อ

นางศศกร ไชยคำหาญ. (2555) : รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนพัฒน์พงศ์

มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3)ทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และประชากร นักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้มี 3 ฉบับ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ ใช้สอบถาม ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3 ) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ คู่มือ 2 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือการใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพัฒน์พงศ์ และ 2) คู่มือแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ของโรงเรียนพัฒน์พงศ์ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( , ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. , ) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาจากการวิจัยเชิงสำรวจสถาบัน (Institutional Survey Study) เพื่อศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ สำรวจแหล่งการเรียนรู้ในทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย และการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
2.ผลการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์
ผลการศึกษาความคิดเห็นก่อนดำเนินการ (Pretest) การใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ สำรวจความต้องการจำเป็น อยู่ในระดับปานกลาง สร้างสรรค์พัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง ขยายการเรียนรู้ และนำสู่สังคมชมเชยอยู่ในระดับน้อย ดูผลการกระทำอยู่ในระดับน้อย ครูเห็นความสำคัญอยู่ในระดับน้อย และเรียนรู้สร้างเครือข่าย
ผลการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์อยู่ใน ระดับมาก
3. ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์
ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาก่อนใช้รูปแบบ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หลังใช้รูปแบบ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ เกี่ยวกับการใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ ก่อนใช้รูปแบบ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หลังใช้รูปแบบ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพัฒน์พงศ์ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โดยรวมเฉลี่ยทุกชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 71.19 และปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 75.83 พัฒนาร้อยละ 4.64 และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.55 และปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 51.82 พัฒนาร้อยละ 19.27

โพสต์โดย dizyu : [8 พ.ย. 2556 เวลา 13:54 น.]
อ่าน [813] ไอพี : 182.52.145.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม