ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน นางศิริพร สิงห์เครือ
ปีที่ศึกษา 2554
บทคัดย่อ
รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเทียบเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง ดิน ชุดที่ 2 เรื่อง หิน ชุดที่ 3 เรื่อง แร่ ชุดที่ 4 เรื่อง เชื้อเพลิงธรรมชาติ ชุดที่ 5 เรื่อง น้ำ
ไปทดลองใช้ (Try Out) แบบเดี่ยว (1 : 1) ได้ประสิทธิภาพ 71.33 / 72.50 แบบกลุ่ม (1 : 10)
ได้ประสิทธิภาพ 81.60 / 81.50 แบบภาคสนาม (1 : 100) ได้ประสิทธิภาพ 82.67 / 82.58
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบวัดเจตคติสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80 / 80 พบว่า คะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน ร้อยละ 85.38 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 84.06 แสดงว่าประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 85.38 / 84.06 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 29.62 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.62
ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 4.00 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 24.13 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 30.56 ดังนั้นนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.42 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนมีค่าระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 88.44 และหลังเรียนมีค่าระดับ 97.06 ดังนั้นนักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
8.62 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


โพสต์โดย ไก่ : [11 พ.ย. 2556 เวลา 17:23 น.]
อ่าน [776] ไอพี : 182.53.61.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม