ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
โดยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ่ม

ชื่อผู้วิจัย นายวิชญ์ภาส สว่างใจ

ปัญหา นักเรียนไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง ทำให้เกิด
ปัญหาทางการเรียนและขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สาเหตุ
1. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดและแสดงออกด้วยตนเอง
2. นักเรียนขาดทักษะและความรู้พื้นฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความเป็นมาของการวิจัย

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจำใจเรียน และมักไม่ค่อยกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างอัตโนมัติ และนักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านค่อนข้างต่ำ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียน นักเรียนไม่ได้รับประสบการณ์ตรง ขาดแรงจูงใจในการเรียนและขาดความสามัคคีในชั้นเรียน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่สนุกสนาน ปัญหาส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัยมีความคิดที่จะสร้างนิสัยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ใช้และพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาในการ
ช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการวางแผนการเรียน การนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

2

เรียนรู้และเกิดทักษะความรู้ความชำนาญทางภาษาโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอย่างอิสระ โดยใช้วิธีระดมพลังสมอง ทั้งนี้โดยมีครูผู้สอนคอยดูแล
ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและ คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถบูรณาการความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผลจากการทดลองสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและ ทำการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีความภูมิใจในตนเองและกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นและผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้นและคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและนอกจากนั้นจากการสังเกตและสอบถามพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนและกล้าคิดกล้าแสดงออก

วิธีดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/3
ที่ผู้สอนรับผิดชอบสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 120 คน
2. ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (เดือนพฤษภาคม –เดือนกันยายน 2554)
3. เครื่องมือสำหรับการวิจัย ได้แก่
3.1 แผนการสอนรายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรม
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. วิธีการเก็บข้อมูล
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในคาบเวลาเรียนปกติ โดยมีวิธีการดังนี้
4.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียน
4.2 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการวางแผนการเรียนรู้ เลือกเทคนิควิธีการนำเสนอและ สรุปเนื้อหาบทเรียน
4.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนระหว่างเรียน
4.4 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จากการเรียนด้วยเทคนิคกิจกรรมกลุ่ม
(Brain-Storming Group) สรุปผลได้ดังนี้
ก. ข้อมูลนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3. 1 จำนวนทั้งหมด 120 คน เป็นเพศหญิง 100 คนคิดเป็นร้อยละ 83. 33 เพศชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และทั้งหมดมีอายุระหว่าง 16-18 ปี
ข. การประเมินผลพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมดมีดังนี้
นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกในระดับค่อนข้างมาก
นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการถามและแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม
บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 มีพฤติกรรมการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กระตือรือร้นในการเรียนและกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มในรายวิชาอื่น
2. ควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนและให้นักเรียนที่มีทักษะความรู้มากกว่าทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม และควรมีการเปลี่ยนกลุ่มผู้เรียนด้วย

โพสต์โดย ครูวิชญ : [14 พ.ย. 2556 เวลา 21:46 น.]
อ่าน [730] ไอพี : 192.168.3.68, 202.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม