ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ค.ศ.4 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค
KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย นายสิโรตม์ สุทธิพัฒนางกูร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยและ
พัฒนา(Research and Development) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pre-test
Post-test Design โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และระยะที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุง
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามครูและนักเรียน แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับการศึกษา
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 189 คน กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน42 คนและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า SP - MATH MODEL และเครื่องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น การทดลองเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวไม่มีกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับการพัฒนา
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์และค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน
198 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จำนวน 46 คนซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลองได้แก่รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า SP - MATH MODEL
และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

จำนวน 25 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การทดลองเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวไม่มีกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เปรียบเทียบความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test แบบ
dependent – Samples เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 เปรียบเทียบความรู้
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อรูปแบบการสอน ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยคำนวณค่าเฉลี่ย ( X ) ร้อยละ (%) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระยะที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เป็นการนำข้อมูลผลการทดลองใช้
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ในการการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 46 มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอน
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยนำข้อมูลจากการทดลองวัด
ความสามารถในการเรียนรู้โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและข้อมูลวัด
ความสามารถในการเรียนรู้โดยวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์พัฒนาการของความสามารถในการ
เรียนรู้
ผลการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์
1.1 ผลการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาผู้เรียนเรียนตามศักยภาพ ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
ส่งเสริมทักษะกระบวนการและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบการสอนให้มีระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนต้องมีความสุขและมีความพึงพอใจในการเรียน
1.2 ผลการศึกษารูปแบบการสอน รูปแบบการสอนที่นักเรียนและครูต้องการคือ
รูปแบบการสอนที่มีการฝึกทักษะการคิดของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจ
และให้รางวัลแก่ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนใช้รูปแบบการสอนที่ให้นักเรียนได้ทำงานเป็น

กลุ่ม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และรูปแบบการสอนที่จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ผลการวิจัยระยะที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
2.1 รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ คือ หลักการ
สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ดังนี้
ขั้นที่ 1 S – Student : การจัดเตรียมนักเรียน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 1) ทดสอบความรู้พื้นฐาน 2) จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คนหรือ 5 คน แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และนักเรียนอ่อน
ขั้นที่ 2 P–Preparation : การจัดเตรียม ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้ 1) ผล
การเรียนรู้ 2)ใบความรู้ 3)แบบฝึกทักษะ 4)แบบทดสอบย่อย 5)แบบฝึกเสริมทักษะ/ซ่อมเสริม 6)
ตาราง KWDL 7)แบบทดสอบการวัดและการประเมินผล
ขั้นที่ 3 M – Motivation : การสร้างแรงจูงใจ มีการสร้างแรงจูงใจจากการประเมินผล
งานกลุ่ม
ขั้นที่ 4 A – Activity : กิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้เทคนิค KWDL
เพื่อสรุปความคิดรวบยอดตามใบความรู้ดังนี้ 1)K = เรารู้อะไรจากโจทย์ 2)W =โจทย์ให้หาอะไร มี
วิธีการอย่างไร 3) D = ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหา 4)L = คำตอบที่ได้ / สรุปขั้นตอน
ขั้นที่ 5 T – Testing : การวัดและการประเมินผล 1)แบบฝึกทักษะ 2) แบบทดสอบ
ย่อยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะการคิด 3) แบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นที่ 6 H – Honor : การให้รางวัล มีการให้รางวัลของกลุ่มโดยคิดจากคะแนนรวม
ของแต่ละบุคคลรวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม
2.2 รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 82.04 / 82.68
ผลการวิจัยระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้จากรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าร้อยละ80
3.3 คะแนนความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนรู้จาก
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.4 คะแนนความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน ที่เรียน
ด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า ร้อยละ 75
ผลการวิจัยระยะที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธี
จัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
( X ) ความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.22
4.2 ข้อควรปรับปรุงของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมเพื่อ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ในเรื่องปรับระยะเวลาและปรับกิจกรรมบาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ปรับความความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน โดยครูควรประเมินทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งครูต้องคอยดูแลเอาใจใส่ คอย
ชี้แนะนักเรียนอย่างใกล้ชิด

โพสต์โดย โรตม์ : [4 ธ.ค. 2556 เวลา 15:59 น.]
อ่าน [4096] ไอพี : 203.114.105.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม