ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการประชาร่วมจิต บากันโต๊ะทิดพัฒนา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประชาร่วมจิต บากันโต๊ะทิดพัฒนา
โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
ปีที่รายงาน 2556
ระยะเวลาการประเมินโครงการ 1 เมษายน 2555- 31 มีนาคม 2556

การประเมินโครงการประชาร่วมจิต บากันโต๊ะทิดพัฒนา โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบจำลองซิปป์ ( CIPP MODEL) ของดาเนียล แอล สตีฟเฟิลบีม
(Danial L.Steffelbeam) มีวัตถุประสงค์และกำหนดขอบเขตการประเมินใน 4 ด้าน คือ 1)ด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การประเมินนโยบายของโรงเรียน หลักการและเหตุผลของโครงการ จุดประสงค์ของโครงการและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ความต้องการจำเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การประเมินสมรรถภาพของโครงการ การออกแบบโครงการ การดำเนินงานของโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการและกิจกรรมของโครงการ 3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การประเมินขั้นตอนในการดำเนินงาน การจัดสื่ออุปกรณ์ กิจกรรมภายในกระบวนการดำเนินงาน ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมโครงการ การสนับสนุน และการนิเทศติดตามของผู้บริหาร 4)ด้านผลผลิต ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อรูปแบบกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
โครงการประชาร่วมจิต บากันโต๊ะทิดพัฒนา โรงเรียนบ้านบากันทิด ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการ จำนวน 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมพัฒนาปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ICT กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมสร้างพื้นฐานชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว และกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ใช้วิธีการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling ) ได้แก่ครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 33 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 28 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 73 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
จำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสภาวะแวดล้อมของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมทั้ง10 กิจกรรมของโครงการซึ่งสอบถาม ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือด้านบริบท (Content Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .17236 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 4 เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และข้อที่ 11 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและเห็นด้วยกับกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .405
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .14916 เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 4 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .405
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .16706 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 4 การกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ข้อที่ 11 จัดทำเครื่องมือติดตามผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด.ข้อที่ 18 บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .405
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .17606 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 10 มีห้องคอมพิวเตอร์ที่น่าอยู่น่าเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .407
5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการประชาร่วมจิต บากันโต๊ะทิดพัฒนา โรงเรียนบ้านบากันทิด ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .20972 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมพัฒนาปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .407

โพสต์โดย khewbaa : [5 ธ.ค. 2556 เวลา 13:02 น.]
อ่าน [737] ไอพี : 171.7.249.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม