ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชามงคล

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชามงคล
ผู้รายงาน นายยงยุทธ สงพะโยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
การประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ในครั้งนี้ดำเนินการประเมินทั้งระบบโดยอาศัย รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งจะประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินสภาพแวดล้อม 2) การประเมินปัจจัยพื้นฐาน 3) การประเมินกระบวนการดำเนินงาน และ 4) การประเมินผลผลิต
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 335 คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูโรงเรียนประชามงคล จำนวน 9 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 2 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1, 2, 3 จำนวน 162 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1, 2, 3 ในปีการศึกษา 2555จำนวน 162 คน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครซีและมอร์แกน (Krejcie,R.V.,and Morgan ,D.W.)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครู และนักเรียนโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ตอนผู้ตอบแบบสอบถามตอบหมดทุกตอน
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนมากที่สุดคือ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าคะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.68) ส่วนข้ออื่นๆอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือมีแผนงาน/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ ( = 3.90, S.D. = 0.72)
2. ปัจจัยพื้นฐานของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของในการดำเนินงานโครงการ ( = 4.36, S.D. = 3.87) และข้อที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือจำนวนบุคลากรในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม ( = 3.84, S.D. = 0.72)
3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.14, S.D. = 0.60) และข้อที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ มีแผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ ( =3.75 , S.D. =0.73 )
4. ผลผลิตของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือครูมีแผนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระทุกชั้น( = 4.46, S.D. = 0.75) และข้อที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรที่เกิดจากการปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X̄= 3.75, S.D. = 0.73)

5. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.64) เมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ( = 4.19, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ( = 4.13, S.D. = 0.67) และ ด้าน ผลผลิตของโครงการ( = 3.95, S.D. = 0.71) ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านกระบวนการของโครงการ ( = 3.92, S.D. = 0.66)

โพสต์โดย ครูคิด : [6 ม.ค. 2557 เวลา 12:26 น.]
อ่าน [634] ไอพี : 125.27.197.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม