ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านร

บทสรุป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นางสาวภัทรานิษฐ์ ชำนัญพิทักษ์วงศ์
ปีที่รายงาน 2556

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านรัดปูน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตโดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการ และพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ฉบับ และแบบบันทึกการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555ด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555
ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม หลังดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม หลังดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนักเรียน อยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนักเรียน อยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านรัดปูน ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านรัดปูน
ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การ
4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านรัดปูน
ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย นางสาวภัทรานิษฐ์ ชำนัญพิทักษ์ว : [6 ม.ค. 2557 เวลา 18:01 น.]
อ่าน [713] ไอพี : 122.155.43.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม