ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการส

ชื่อเรื่อง : รายงานการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย : นางสาวสุกัญญา แก้วนอก
ปีที่วิจัย : 2556


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษา
ดุลยภาพในร่างกาย 2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2556 จากทั้งหมด 7 ห้องเรียน จำนวน 279 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 ห้องเรียน จำนวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 10 เล่ม ใช้เวลาในการสอน 20 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ หาคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า มีอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.81 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย คุณภาพผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.20/85.91
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.7667 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01


5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว32242) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจากก่อนเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระอื่นๆ ได้ ดังนั้น ครูผู้สอนสมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทางการเรียน

โพสต์โดย Teeradon : [21 ม.ค. 2557 เวลา 21:15 น.]
อ่าน [873] ไอพี : 111.84.86.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม