ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint)

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Paint)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิเดะ

1) ความเป็นมาและแนวคิด

ความต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียนในทางที่ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพของการศึกษาสูงขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางสติปัญญา ได้แก่ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ความรู้สึก ความเชื่อ ความศรัทธา และเจตคติที่ดีพึงปรารถนา ทักษะในการปฏิบัติงานลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ตามบทบาทและหน้าที่ของคนแต่ละคนในสังคม การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้น ที่จะฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ได้ลงมือกระทำ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่างๆเป็นตัวนำ ให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดหรือความเชื่อว่าในการเรียนรู้นั้นบุคคล จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และแสวงหาแนวทางที่จะอธิบายสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้น
ซึ่งในโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวได้ส่งผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แม้กระทั่งด้านการศึกษาก็ได้รับผลกระทบจากความเจริญนั้นด้วย การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาความสามรถ ทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยม หรือคุณธรรม เพื่อให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆซึ่งในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มิใช่การสอนที่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูฝ่ายเดียวแต่เป็นการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยวิธีการที่หลากหลายและเกิดได้จะต้องประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ผู้สอน นักเรียน เนื้อหา สื่อ(เอกสารประกอบการเรียน) และการประเมินผล จากองค์ประกอบทั้ง 5 ของระบบการสอนจะเห็นว่า สื่อเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมของโรงเรียนบ้านสิเดะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน ที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้นก่อนฝึกปฏิบัติจริงที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านสิเดะ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะสื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนมีความจำเป็นเพราะสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาก ทำให้ครูต้องสอนเนื้อหาวิชามากขึ้น จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการสอนที่เน้นให้เอกัตบุคคลมีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีภูมิหลังและพื้นฐานการเรียนที่แตกต่างรวมทั้งนักเรียนที่เสียเปรียบ ทั้งด้านสติปัญญาและเศรษฐกิจ
การสอนให้นักเรียนได้ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้น ใช้การเขียนบรรยายภาพ เป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความชำนาญ โดยใช้ภาพเป็นเครื่องเร้า และเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไข) พ.ศ.2545 ในมาตราที่ 22 23 24 และมาตราที่ 30 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพในตัวของนักเรียนให้มากที่สุดและครูใช้วิธีการศึกษางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิเดะ ในการเขียนอธิบายภาพโดยมีรูปภาพหรือภาพที่นักเรียนวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) เองจะเป็นการช่วยทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจทั้งยังส่งผลให้จดจำเนื้อหาวิชาที่ได้จากการทำกิจกรรม วาดภาพด้วยการใช้ สัญลักษณ์ทางภาพแทนความหมายต่างๆทำให้ทราบเรื่องต่างๆได้ดี ดังนั้นการที่บุคคลจะเรียนรู้อะไรนั้น จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาหรือการกระทำ ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลกล่าวคือเมื่อบุคคลรับข้อมูลข่าวสารแล้วเขาจะต้องแปลความหมายเพื่อความเข้าใจของตัวเองแล้วเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่เขามีอยู่ทดลองปฏิบัติด้วยความคิดหรือการกระทำหรือกระบวนการทางสติปัญญาอารมณ์หรือการปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนพัฒนาการของผู้เรียนวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆของผู้เรียนบางครั้งจึงเรียกวัยนี้ว่า วัยเรียน การเข้าเรียนของเด็กวัยนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเพราะผู้เรียนต้องปรับตัวมาก สังคมจะกว้างขึ้นหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสตปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ได้อย่างดีการที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนมากน้อยเพียงในนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผู้เรียนในช่วงวัยประถมศึกษานี้ การที่จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ มีกำลังใจที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โรงเรียนบ้านสิเดะ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารห่างไกลเทคโนโลยีและอยู่ในพื้นที่สีแดง มีความเสี่ยงในการมาทำงาน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ และตัวเมือง ประชากรเป็นมุสลิม 100 % และมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภาษาพูดเป็นของตน คือ ภาษายาวี ประชากรส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนถึงยากจนมากแต่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ให้มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งต้องมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ แต่ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ผู้รายงานเห็นความสำคัญ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม รู้จักวางแผนและปรับปรุงการทำงาน ผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเป็นการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ดังกล่าวมาในข้างต้น ผู้รายงานได้พัฒนาในด้านเนื้อหาของกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ที่เน้นการปฏิบัติ ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน และใบความรู้ต่างๆ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ แต่ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนดังกล่าว ผู้รายงานพบว่าในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนักเรียนต้องเสียเวลาเพิ่มเติมจากการศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำราที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้มีทักษะมากเพียงพอที่จะปฏิบัติกิจกรรมจนได้ผลสำเร็จ ซึ่งหากมีเอกสารประกอบการเรียนอย่างเพียงพอแล้ว นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ก่อนการปฏิบัติจริง อาจศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน หรือทบทวนขณะที่ปฏิบัติได้ นอกจากนี้แล้วการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้ จะทำให้ผู้เรียนมีตัวเลือกที่ตนถนัด หรือสนใจเพิ่มขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านสิเดะ พบว่า นักเรียนยังขาดเอกสารการศึกษาเพิ่มเติม คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
จากเหตุผลดังกล่าวผู้รายงานจึงได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิเดะ เพื่อเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่ความต้องการของนักเรียน และนักเรียนสามารถยืมเรียนเพื่อไปศึกษาได้ตลอดเวลา และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ลดภาระงาน เพิ่มความชำนาญแก่ผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิเดะ

โพสต์โดย รอส : [21 ม.ค. 2557 เวลา 21:32 น.]
อ่าน [899] ไอพี : 113.53.192.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม