ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้นำอนามัยโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้นำอนามัยโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) เป็นแนวทางในการประเมิน การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยตรงกับประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ผู้นำอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 48 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ทั้ง 4 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 แบบสอบถามฉบับที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 แบบสอบถามฉบับที่ 3 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และแบบสอบถามฉบับที่ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน และขนาดของผล ((Effect Size)
ผลการประเมินโครงการพบว่า
ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เห็นว่า นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน นักเรียนรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความสอดคล้องกับด้านการบริการของโรงเรียน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสอดคล้องกับด้านบริหารของโรงเรียน นักเรียนรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความสอดคล้องกับด้านการบริหารของโรงเรียน และนักเรียนมีความรู้ในการรักษาเอาใจใส่สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกับด้านการบริการของโรงเรียน
ด้านความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น
ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ด้านเตรียมความพร้อมและคุณภาพของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ด้านความเหมาะสมและความพอเพียงของสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ด้านกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดี
ด้านความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
ด้านผลสัมฤทธิ์หรือผลผลผลิตของโครงการ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างการดำเนินงานโครงการ พบว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 3, 4, 6 อยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 1, 2, 5, 7, 8 9 และ 10 อยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 6, 7, 8 และ 10 อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9 อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้นำอนามัยโรงเรียน
2.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างการดำเนินงานโครงการ พบว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 6 อยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 1, 2, 5, 7, 8, 9 และ 10 อยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ พบว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 6 และ 8 อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 และ 10 อยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน หลังสิ้นสุดโครงการ สูงกว่าการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้นำอนามัยโรงเรียน หลังสิ้นสุดโครงการ สูงกว่าการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

โพสต์โดย แป๊ด : [22 ม.ค. 2557 เวลา 06:40 น.]
อ่าน [749] ไอพี : 58.10.53.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม