ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระกา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผู้ศึกษา : นายจำเริญ มาดี
ปีที่ศึกษา : 2555

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบการอ่านคำตามที่กำหนดให้ จำนวน 20 คำ และฉบับที่ 3 เป็นการสอบเขียนตามคำบอก จำนวน 20 คำ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม จากการทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 86.49/87.18 และจากการนำไปใช้ศึกษากับกลุ่มประชากร มีประสิทธิภาพโดยรวม 85.61/87.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.68
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ทั้ง 9 เล่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูป และลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมแฉบับนี้แสำเร็จลงด้วยดีแเพราะได้รับความกรุณาจากนายสงกรานต์ สีมี่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษแโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมแสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1cอำเภอเมืองแจังหวัดเชียงรายแดรแกัมพลแไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์c15cสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย นางสายเพ็ญ กิตติรัตน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และนางติมาพร อุดใจ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการจัดทำผลงานวิชาการในครั้งนี้ จนทำให้รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ สำเร็จอย่างสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณนายสงกรานต์ สีมี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้การสนับสนุน เอาใจใส่ ส่งเสริมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษา ในการจัดทำผลงานตลอดมา ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนรายงานครั้งนี้ จนทำให้เอกสารงานวิชาการฉบับนี้เสร็จอย่างสมบูรณ์
นายจำเริญ มาดี
กุมภาพันธ์ 2557
โพสต์โดย ซากุระเจียงฮาย : [2 ก.พ. 2557 เวลา 16:34 น.]
อ่าน [606] ไอพี : 183.89.132.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม