ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สารที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สารที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2, 3 และ 4
เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
จิรศักดิ์ เอกา
ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบ้านตะครอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สารที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สารที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2, 3 และ 4
เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว
จิรศักดิ์ เอกา
ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบ้านตะครอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำผลงานทางวิชาการ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากนายเกษมณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะครองที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาการเรียนการสอน และขอขอบคุณนางสาวนิภาพร โสภารัตน์ โรงเรียนบ้านตะครอง ที่ให้ความช่วยเหลือจัดทำรูปเล่ม ผู้รายงานขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องดังต่อไปนี้
1) นายเกษมณรงค์ เนาไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะครอง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
2) นายสมชาย ไกรศุทธิ์กานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองแขม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
3) นางสาวนิภาพร โสภารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตะครอง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
4) นายอำนวย สมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตะครอง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
5) นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6) นายทะนงสิน ผาดไธสง ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7) นายกิตติภูมิ คุณโน ครู โรงเรียนบ้านตะครองวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน เล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


จิรศักดิ์ เอกา


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว

ชื่อผู้ศึกษา นายจิรศักดิ์ เอกา โรงเรียนบ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สำรวจความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน และการประเมินเอกสารประกอบการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว มีประสิทธิภาพ 84.58/81.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว ทั้ง 12 เล่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลปรากฏ ดังนี้ เล่ม 1 มีประสิทธิภาพ 85.67/89.75 เล่ม 2 มีประสิทธิภาพ 85.67/89.75 เล่ม 3 มีประสิทธิภาพ 86.17/94.50 เล่ม 4 มีประสิทธิภาพ 86.25/88.00 เล่ม 5 มีประสิทธิภาพ 86.25/88.00 เล่ม 6 มีประสิทธิภาพ 86.25/88.00 เล่ม 7 มีประสิทธิภาพ 5.35/8.48 เล่ม 8 มีประสิทธิภาพ 5.33/8.48 เล่ม 9 มีประสิทธิภาพ 5.40/8.88 เล่ม 10 มีประสิทธิภาพ 5.75/8.98 เล่ม 11 มีประสิทธิภาพ 5.20/8.45 เล่ม 12 มีประสิทธิภาพ 4.98/8.65 ผลการทดสอบหลังเรียนมีผลสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้นจริง
3. ผลจากการสำรวจความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.77) แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4. ผลจากการประเมินเอกสารประกอบการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชุดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.49 และ 4.56) ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพ สมควรนำไปใช้สอนนักเรียนให้มีคุณภาพได้

โพสต์โดย ชอบ : [25 มี.ค. 2557 เวลา 14:42 น.]
อ่าน [687] ไอพี : 101.51.190.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม