ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ของนักเ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
...................................
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามการพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้ถูกต้องโดยเฉพาะด้านประชาธิปไตย ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก เพราะปัจจุบันเราจะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างมากมาย ก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่ไม่ถูกต้อง
ความเดือดร้อนของประเทศชาติในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดจากการใช้ประชาธิปไตยแบบผิดๆ มักอาจคำว่าประชาธิปไตยอยู่เสมอก่อให้เกิดการขัดแย้งในบ้านเมืองอย่างมากมาย รวมทั้งในโรงเรียนก็เช่นกัน นักเรียนจำนวนมากไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย บางคนเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการทำทุกวิถีทางเพื่อได้มาซึ่งเสียงส่วนใหญ่ และปฏิบัติต่อเสียงส่วนน้อยอย่างไม่ยุติธรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะประชาธิปไตยที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มที่ชั้นเรียนโดยมีคุณครูประจำชั้นจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้เดินเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้โดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษา โดยเริ่มต้นที่บ้านและโรงเรียน ในฐานะที่นักเรียนเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน และห้องเรียนหรือชั้นเรียนเป็นปฐมภูมิสังคมของนักเรียนในโรงเรียน ถ้านักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง จะทำให้นักเรียนเติบใหญ่โดยมีพื้นฐานชีวิตแบบประชาธิปไตย ไม่ก่อผลเสียต่อโรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ดังนั้นเพื่อสร้างเสริมให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนแบบวิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้องจึงควรได้รับการพัฒนา ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนได้เพราะชุดกิจกรรมเป็นชุดกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง และร่วมกันแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ป.6

ขอบเขตของวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.6/1 จำนวน 18 คน โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดพันปี) ปีการศึกษา 2556
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรม
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง และร่วมกันแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้แก่
- กิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทำ
- กิจกรรมกรณีตัวอย่าง เรื่อง หน้าที่ใครหน้าที่มัน
- กิจกรรมแต่งนิทาน
- กิจกรรมต่อให้เป็นภาพเดียวกัน
- กิจกรรมอะไรสำคัญที่สุด
- กิจกรรมโต้วาทีการรักษาสมบัติของส่วนรวมเป็นหน้าที่ของใคร
- กิจกรรมเรื่องกล้วยๆ
- กิจกรรมเกมวางจิ๊กซอร์
- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนของเรา
- กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ
2. พฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชั้นเรียน ได้แก่ การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การรักษาสิทธิของตนเอง การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ปีการศึกษา 2556 จำนวน 18 คนวิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน มีวิธีการดังนี้
1. นักเรียนชั้น ป.6/1 ตอบแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน เพื่อทราบว่านักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ก่อนการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับใด
2. ดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ของนักเรียน ป.6/1 ด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม
3. เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้วนักเรียนทำแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน อีกครั้งเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงหลังได้รับการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรมแล้ว

ขั้นตอนการวิจัย
1. ประชุมนักเรียน ชี้แจงจุดประสงค์
2. ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน จำนวน 10 กิจกรรม
3. ดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนในชั้นเรียน ด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม

สรุปผลการวิจัย
นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ด้วยชุดกิจกรรม มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนสูงกว่าเดิม

อภิปรายผล
จากการวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้น ป.6/1 ปรากฏผลดังนี้
นักเรียนมีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดกิจกรรม อยู่ที่ ..28.5.........ค่าเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ที่ ...39.5......... แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียนได้
ชุดกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามสถานการณ์ต่างๆอย่างหลากหลาย นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมติ เกม นิทาน โต้วาที กรณีตัวอย่างรวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากกิจกรรมสู่พฤติกรรมในชีวิตจริงได้

โพสต์โดย พรทิพย์ พวงวราพันธ์ : [25 มี.ค. 2557 เวลา 19:27 น.]
อ่าน [642] ไอพี : 202.176.140.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม