ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรี

หัวข้อวิจัย ผลการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย นางบุญตา จุมพิศ
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
กุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสมอ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองเพดาน จำนวน 63 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ประกอบวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์และขั้นสะท้อนผล ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา
1 วงรอบ และได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังการปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เกม ประเภทที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการฟังจำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบทักษะการอ่าน จำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบทักษะการเขียน จำนวน 10 ข้อ และแบบทดสอบทักษะการพูด ซึ่งเป็นแบบสอบปากเปล่า (Oral Interview) จำนวน 10 ข้อ
2) แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว 15 แผน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมประจำวัน ใช้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกวันที่มีการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความ สรุปและรายงานผลในลักษณะบรรยายเป็นความเรียง ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และร้อยละ การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ Nonparametric การทดสอบลำดับพิสัย Wilcoxon

ผลการวิจัยพบว่า
1. การใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทำให้นักเรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตั้งใจทำงานจนสำเร็จ
ส่งงานครบทุกครั้ง ได้กระบวนการในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการวางแผนการทำงานและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนเอง นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สังเกตได้จากนักเรียนมีลักษณะอาการ ดีใจ ตื่นเต้น อยากรู้ อยากเห็น
ลดความเครียดของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนหลังการพัฒนาการเรียนรู้ ( = 32.17) สูงกว่าก่อนการพัฒนาการเรียนรู้ ( = 14.50) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( µ = 4.62 )

โพสต์โดย ชไมพร คำชาย : [29 มี.ค. 2557 เวลา 19:40 น.]
อ่าน [636] ไอพี : 27.55.149.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม