ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคค

รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์

การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยของโครงการ ประเมินการปฏิบัติงานด้านกระบวนการของโครงการ ประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 คน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 77 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 77 คน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ จำนวน 2 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 168 คน ด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลได้ครบ 100% ทั้ง 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( µ = 4.62, * = .516) ด้านบริบทโดยภาพรวมเฉลี่ยระดับมาก ( µ = 4.45, * = .576) ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมเฉลี่ยระดับมาก ( µ = 4.36, * = .669) ด้านกระบวนการดำเนินการโดยภาพรวมเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( µ = 4.55, * = .633) ด้านผลผลิตโดยภาพรวมเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( µ = 4.54, * = .50 และด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมเฉลี่ย µ = 4.62, * =.516)
1. ผลการประเมินของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.45 , *= .576) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มากที่สุด (µ = 4.86 , * = .352) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (µ = 4.77 , * = .424) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 - 2559 (µ = 4.07 , *= .554)
2. ผลการประเมินของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ความพร้อมด้านปัจจัยของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.36 , * = .669) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.62 , * = .489) รองลงมาคือ การจัดบรรยากาศเหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม (µ = 4.51 , *= .545) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการ (µ = 4.20 , * = .833)
3. ผลการประเมินของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่าการปฏิบัติงานด้านกระบวนการของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.55 , = .633) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการที่กำหนดไว้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.81 , = .419) รองลงมาคือ มีการประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินตามกิจกรรมโครงการ (µ = 4.76 , = .584) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม(µ = 4.21 , * = .782)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ
4.1 ผลการประเมินของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่าความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51 , *= .660) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.69 , * = .609) รองลงมาคือ นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (µ = 4.68, * = .555) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนอธิบายข้อดีของการเป็นผู้มีระเบียบวินัย (µ = 4.23 , *= .747)
4.2 ผลการประเมินของนักเรียนชั้น ป.1–ป.6 พบว่าความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.62 , * = .516) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.91 , * = .289) รองลงมาคือ นักเรียนมีเงินออม หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ,นักเรียนรักความเป็นไทยและ นักเรียนกล้าแสดงออก (µ = 4.81 , * = .399) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ (µ = 4.04 , * = .834)

โพสต์โดย พร : [31 มี.ค. 2557 เวลา 11:14 น.]
อ่าน [653] ไอพี : 223.204.239.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม