ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กคศ.3/1 ครูคณิตตา

ก.ค.ศ. 3/1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(สาขาการศึกษาปฐมวัย)
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ นางคณิตตา นามสกุล เปรมจรูญอายุ 47 ปี 9 เดือน อายุราชการ 19 ปี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3236
สถานศึกษา /หน่วยงานการศึกษา โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2ขั้น 29,140บาท

2. ผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3 ) มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดแผนการจัดประสบการณ์ ให้กับเด็กจนสามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และได้นำผลการพัฒนาผู้เรียนรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองรับทราบ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักที่สอดคล้องครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 วิสัยทัศของโรงเรียน ความต้องการของเด็กและท้องถิ่น โดยเน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในการจัดประสบการณ์ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็ก และผู้เรียนสำคัญที่สุด เสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมตามวัยรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหา ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการ สำรวจ ทดลอง สังเกต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามวัย จากประสบการณ์ตรง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม พึ่งตนเองได้ตามวัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังนี้

1.1 พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสารธารณสุขกำหนด มีร่างกาย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ชอบการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือก่อนรับประทานอาหารและล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำขับถ่ายเป็นเวลา นอนพักผ่อนเพียงพอ รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันหลังรับประทานอาหารช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย ร่าเริง แจ่มใส กล้าคิดกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครู และผู้อื่น ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้โทษของสิ่งเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา
(เอกสารอ้างอิงที่ 1: บันทึกการตรวจสุขภาพบันทึกการดื่มนม บันทึกการรับประทานอาหารกลางวันบันทึกการแปรงฟัน บันทึกการรักษาพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วย บันทึกภาวะโภชนาการนักเรียนบันทึกพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 21 –55สังเกต ภาพถ่ายหน้า 101 – 122)

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้โดยเสียการทรงตัวเล็กน้อยกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องเดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ โยนลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างและส่งมอบให้เพื่อนได้ เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวได้ ใช้เชือกร้อยวัสดุเขียนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลมได้(เอกสารอ้างอิงที่ 1:แบบประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัย ของมาตรฐานที่ 2หน้า 142หน้า 170แฟ้มสะสมงานนักเรียน หน้า 86 – 99 สังเกตสนทนาซักถามภาพถ่ายหน้า103 – 105)

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
เด็กสนใจกิจกรรม การมาเรียนสม่ำเสมอไม่ขาดเรียน ร่าเริงแจ่มใสบอกชื่อ และนามสกุลของตนเองได้ทุกคน ร่วมสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู ปฏิบัติกิจกรรร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข(เอกสารอ้างอิงที่ 1: การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลหน้า 44 – 55 ข้อมูลสารสนเทศ หน้า 60 – 61 สังเกต สนทนาซักถาม ภาพถ่ายหน้า 102– 123)

มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
เด็กรู้จักเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนรู้จักเข้าแถวรอคอยก่อน หลังทิ้งขยะใส่ถัง มีความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออมตั้งใจทำงานที่ครูมอบหมาย ส่งงานทันเวลาที่กำหนด เคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับผิดเมื่อทำผิด มีสัมมาคารวะ แบ่งปันอุปกรณ์ของเล่น มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเล็กๆ น้อยๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการให้อภัยกล่าวคำขอโทษ ขอบคุณและสวัสดีปฏิบัติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย(เอกสารอ้างอิงที่ 1: บันทึกความดีบันทึกการอบรมนักเรียนบันทึกการเล่าข่าว / เหตุการณ์ / วันสำคัญ บันทึกการออมทรัพย์ หน้า 68– 82 บันทึกพฤติกรรมนักเรียน บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 44– 58สนทนาซักถาม ภาพถ่าย หน้า 102 - 123)

มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย
เด็กมีความสนุกสนาน และสนใจการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ ชื่นชอบกิจกรรมด้านดนตรี ชื่นชมผลงานตนเองและของผู้อื่น(เอกสารอ้างอิงที่ 1:บันทึกพฤติกรรมนักเรียน หน้า 44– 50 การเล่าเรื่องจากภาพ แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน หน้า 83 -99สังเกต สอบถาม ภาพถ่าย หน้า 102 – 104 และหน้า 116 – 120 )

มาตรฐานที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
เด็กสามารถปูที่นอนเก็บที่นอน อุปกรณ์ของตนเองของโรงเรียน รับประทานอาหารโดยไม่หกเลอะเทอะล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำเล่นของแล้วเก็บปฏิบัติตามกฎ กติกาข้อตกลงในห้องเรียน รู้จักการแปรงฟัน ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนได้ดีทุกคน
(เอกสารอ้างอิงที่ 1: แบบบันทึกการแปรงฟันบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันบันทึกพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 30 – 55ข้อตกลงในห้องเรียน ภาพถ่าย หน้า 105–107และหน้า 123)

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่ขีดเขียน และไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบทิ้งขยะถูกที่เปิดปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัยรู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ สวัสดีได้ถูกกาลเทศะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และเข้าแถวรับของเช่นเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับงานจากครู
( เอกสารอ้างอิงที่ 1 :แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล บันทึกการเยี่ยมบ้าน หน้า 44 – 58สังเกต ภาพถ่าย หน้า107– 116)

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เด็กเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่างๆได้ รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ มีความอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลัง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พูดสุภาพเหมาะสมรู้จักยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ ไม่นำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(เอกสารอ้างอิงที่ 1: แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 44 - 55บันทึกการอบรมนักเรียนบันทึกเด็กที่ทำความดีในวันนี้บันทึกการเล่าข่าว/เหตุการณ์/วันสำคัญ หน้า 68– 76ข้อตกลงในห้องเรียน สังเกตการเคารพธงชาติ ภาพถ่าย หน้า 102– 123 )

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม
เด็กสนทนาโต้ตอบ ฟังเรื่องราวแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนและครูฟังเข้าใจได้ ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ถูกต้องจัดเจน สุภาพ กล้าซักถามและกล้าแสดงออก(เอกสารอ้างอิงที่ 1:แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 44 - 50 การเล่าเรื่องจากภาพแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน หน้า83–99เกียรติบัตร หน้า 297-298สนทนาซักถาม ภาพถ่ายหน้า 117 - 118)

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
เด็กบอกคุณลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ จำแนกสิ่งต่างๆตามรูปทรง ขนาดน้ำหนัก และสีได้ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณตามวัย ในการเปรียบเทียบ การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ การคาดคะเน การจับคู่ การสื่อความหมายด้วยการ วาดภาพ การอ่านรูปภาพ และการเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ต่างๆ
(เอกสารอ้างอิง:แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน การเล่าเรื่องจากภาพ หน้า 83 - 99 ภาพถ่าย หน้า 115- 122บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โครงการการทดลองวิทยาศาสตร์ หน้า 246 - 289สังเกต สนทนาซักถาม )

มาตรฐานที่11 มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
เด็กทำงานศิลปะตามตามความคิดของตนเองที่แปลกใหม่ แสดงท่าทางตามจินตนาการและคิดโดยมีรายละเอียดที่แปลกใหม่ และเล่านิทานหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้ แสดงความพึงพอใจ เมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สำเร็จมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จแสดงความพึงพอใจในผลงานของตนเองและของผู้อื่นชื่นชมและแสดงออกขณะทำงานศิลปะ(เอกสารอ้างอิงที่ 1 :การเล่าเรื่องจากภาพ แฟ้มสะสมผลงาน หน้า83-99 เกียรติบัตร หน้า 291 - 298 สังเกตสนทนาซักถาม ภาพถ่าย หน้า 115 -122)

มาตรฐานที่ 12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้
เด็กสามารถเล่าเรื่องจากภาพได้เป็นเรื่องราว มีจินตนาการในการเล่า สามารถสนทนาโต้ตอบถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ชอบฟังชอบเล่าเรื่องจากภาพจากหนังสือต่างๆ สนใจซักถามในสิ่งที่ตนสนใจ หรือสงสัย รู้จักสังเกต แก้ปัญหาได้ดี และเชื่อมโยงความรู้ ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้(เอกสารอ้างอิงที่ 1:แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล หน้า 44 - 55 การเล่าเรื่องจากภาพ แฟ้มสะสมผลงาน หน้า 83 - 99บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โครงการ การทดลองวิทยาศาสตร์ หน้า 246 - 289 สังเกต สนทนาซักถาม )


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับ/คะแนนพัฒนาการก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาในปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา
2554ตามตารางที่ 1 – 3 ดังนี้

ตารางที่ 1สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2553 (ก่อนพัฒนา)
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประเมินผู้เรียน
ร้อยละ ระดับ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 87.20 3.49 ดี
มาตรฐานที่ 2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้าเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 87.43 3.50 ดี
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 89.96 3.60 ดีมาก
มาตรฐานที่ 4มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม 87.20 3.49 ดี
มาตรฐานที่ 5ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย 87.10 3.48 ดี
มาตรฐานที่ 6ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 86.70 3.47 ดี
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 87.30 3.49 ดี
มาตรฐานที่ 8อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 88.99 3.56 ดี
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 88.69 3.55 ดี
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย 85.20 3.41 ดี
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 87.10 3.48 ดี
มาตรฐานที่ 12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 84.32 3.37 ดี
ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 87.27 3.49 ดี

จากตารางที่ 1สรุปได้ว่า ในปีการศึกษา 2553 ก่อนพัฒนานักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4มีผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546โดยรวมอยู่ในระดับดี(3.49)เฉลี่ย 87.27(เอกสารอ้างอิงที่ 1:สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ปีการศึกษา 2553 หน้า125 - 152)

ตารางที่ 2สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2554(หลังพัฒนา)
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประเมินผู้เรียน
ร้อยละ ระดับ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 99.17 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้าเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 97.64 3.90 ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 98.93 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 4มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม 98.02 3.92 ดีมาก
มาตรฐานที่ 5ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย 98.96 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 6ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 98.96 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 98.96 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 8อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 99.06 3.96 ดีมาก
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 99.17 3.97 ดีมาก
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย 99.46 3.98 ดีมาก
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 97.71 3.91 ดีมาก
มาตรฐานที่ 12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 97.71 3.91 ดีมาก
ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 98.64 3.94 ดีมาก

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ในปีการศึกษา 2554 หลังพัฒนา นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียน บ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก(3.94)เฉลี่ย 98.64 (เอกสารอ้างอิงที่ 1:สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ปีการศึกษา 2554 หน้า153 -180)

ตารางที่ 3เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2553–2554
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
การประเมินผู้เรียน
(ร้อยละ) ผลการพัฒนา
ปี 2553 ปี 2554
มาตรฐานที่1ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 87.30 99.17 + 11.87
มาตรฐานที่2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 87.43 97.64 + 10.21
มาตรฐานที่3มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 89.96 98.93 + 8.97
มาตรฐานที่4มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 87.20 98.02 + 10.82
มาตรฐานที่5ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย 87.10 98.96 + 11.86
มาตรฐานที่6ช่วยเหลือตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 86.70 98.96 + 12.26
มาตรฐานที่7รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 87.30 98.96 + 11.76
มาตรฐานที่8อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 88.99 99.06 + 10.07
มาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม 88.69 99.17 + 10.48
มาตรฐานที่10มีความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 85.20 99.46 + 14.26
มาตรฐานที่11มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 87.10 97.71 + 10.61
มาตรฐานที่12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 84.32 97.71 +13.39
ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 87.27 98.64 + 11.37

จากตารางที่ 3สรุปได้ว่าหลังพัฒนานักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546ในปีการศึกษา 2553 ก่อนพัฒนา เฉลี่ย 87.27 ในปีการศึกษา 2554 หลังพัฒนา เฉลี่ย 98.64 และในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 สูงขึ้น เฉลี่ย 11.37

คำอธิบาย ตารางที่ 1 – 3 รายละเอียด ดังนี้
*เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ จากค่าเฉลี่ยร้อยละ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50 – 74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75 – 89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
90 ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา

หมายเหตุเกณฑ์การประเมิน ระดับ 4 ผลการประเมิน3.60 - 4.00 คุณภาพระดับ ดีมาก
ระดับ 3 ผลการประเมิน 3.00 - 3.59 คุณภาพระดับ ดี
ระดับ 2 ผลการประเมิน2.00 - 2.99คุณภาพระดับ พอใช้
ระดับ 1 ผลการประเมิน ต่ำกว่า 2.00คุณภาพระดับ ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลการประเมินพัฒนาการระดับเขต/ประเทศ

ตารางที่ 4เปรียบเทียบผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย รอบสอง
พ.ศ. 2550 และรอบสามพ.ศ.2555
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินผู้เรียน (ร้อยละ)
ผลการพัฒนา

ปี 2550 ปี 2555
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และรอบสาม 76.00 88.57 + 12.57

จากตารางที่ 4สรุปได้ว่านักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองด้านผู้เรียนได้มาตรฐานเฉลี่ย76.00 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านผู้เรียนได้มาตรฐาน เฉลี่ย 88.57และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้คะแนนมาตรฐานมากกว่ารอบสองเฉลี่ย12.57
(เอกสารอ้างอิง :รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัยหน้า182 -198)

2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ
ผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2553-2554ในระดับชั้นปฐมวันปีที่ 1มีดังนี้
2.1 ผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวันปีที่1 ปีการศึกษา 2553จำนวนนักเรียน21คน ปีการศึกษา 2554จำนวนนักเรียน20 คน
2.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี ปีการศึกษา 2553จำนวนนักเรียน21คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2554จำนวนนักเรียน20 คน คิดเป็นร้อยละ 100ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5สรุปผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช2546 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา2554
ที่ ด้าน การเปรียบเทียบก่อนพัฒนา /หลังพัฒนา ปี 2553
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ร้อยละ ปี 2554
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ร้อยละ
หลังพัฒนา
ปี 2554 ก่อนพัฒนา
ปี 2553 ผลการพัฒนา

1 ร่างกาย
98.25 87.38 + 10.87 100 100
2 อารมณ์- จิตใจ
98.94 88.64 + 10.30 100 100
3 สังคม
98.57 87.37 + 11.20 100 100
4 สติปัญญา
98.55 86.24 + 12.31 100 100
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
98.57 87.40 + 11.17 100 100

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่านักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2553 ก่อนพัฒนามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เฉลี่ย 87.40 ปีการศึกษา 2554 หลังพัฒนามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เฉลี่ย 98.57 และในปีการศึกษา 2554นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสูงขึ้น เฉลี่ย11.17(เอกสารอ้างอิงที่ 2:สรุปผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย 2546 ปีการศึกษา 2553 หน้า 201– 222 และปีการศึกษา 2554หน้า223 – 244)
2.3ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100ตามตารางที่ 6


ตารางที่ 6 สรุปการประเมินผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนดปีการศึกษา 2553
และปีการศึกษา 2554

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
มาตรฐานที่ 1ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้าเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์  
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
มาตรฐานที่ 4มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม  
มาตรฐานที่ 5ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย  
มาตรฐานที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
มาตรฐานที่ 7รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
มาตรฐานที่ 10มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมตามวัย  
มาตรฐานที่ 11มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
มาตรฐานที่ 12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  

(เอกสารอ้างอิงที่ 2 :บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ การใช้แหล่งเรียนรู้ หรือประสบการณ์เรียนรู้ที่ครูจัดเพิ่มเติม หน้า246 -289 )

2.4 การใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูจัดเพิ่มเติม
จำนวนครั้งที่ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรม จำนวน20ครั้ง
1.การสำรวจต้นพืชบริเวณโรงเรียน
2. หนังสือดีที่ห้องสมุด
3. สำรวจเรือนเพาะชำต้นไม้
4. มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ
5. ร่วมกันปลูกต้นไม้
6. โรงเห็ดของหนู
7. สำรวจผักบุ้ง
8. เรามารู้จักการข้ามถนนกันเถอะ
9. ไก่บ้านที่บ้านคุณตาซิ้ว
10. เข้าวัดทำบุญ
11. หนูน้อยเจ้ากีฬา
12. มาดูแกะเถอะ
13. มีอะไรใต้ลำน้ำลำตะเพลิน
14. ร้านค้าบ้านเรา
15. กิจกรรมเปิดโลกกว้างศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และ ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
16. กิจกรรมเปิดโลกกว้างศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ นครคีรี พระราชวังบ้านปืน หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
17. โครงการไข่เจียวแสนอร่อย
18. โครงการทำไข่เค็มฝากคุณแม่
19. โครงการพืชผักดีมีประโยชน์
20. นักวิทยาศาสตร์น้อย
(เอกสารอ้างอิงที่ 2: บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน โครงการ การทดลองวิทยาศาสตร์ หน้า 246 -289 )
2.5 ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ของนักเรียน

ผลงานนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนช่องด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2554

ที่ ชื่อ สกุล รายการ ประเภท เหรียญ
1 เด็กหญิงอรนุช เปรมดอนไพร การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ติด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
2 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลิ้มวณิชย์มีสกุล การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ติด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
3 เด็กหญิงปาลิตา ราชวงค์ การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ติด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
4 เด็กหญิงชญาดา คณทา การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
5 เด็กชายอนุกูล โพธิ์ทอง การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
6 เด็กชายจีราพัฒน์ จ้อยร่อย การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ทีม เหรียญทอง
7 เด็กหญิงจีราภา ฟักขำ การเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย เดี่ยว เหรียญเงิน


ผลงานนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2555

ชื่อ สกุล รายการ ประเภท เหรียญ
เด็กหญิงวรกานต์ สุขนิยม กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย เดี่ยว เหรียญทอง

ผลงานนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2555

ชื่อ สกุล รายการ ประเภท เหรียญ
เด็กหญิงวรกานต์ สุขนิยม กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย เดี่ยว เหรียญทอง
( เอกสารอ้างอิงที่ 2 : เกียรติบัตรนักเรียนหน้า 291– 298 ภาพถ่าย หน้า 118 )
2.6ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานรางวัลเกียรติยศที่ นางคณิตตา เปรมจรูญ ได้รับ
2.6.1ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น ประจำปี 2553
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2.6.2 ได้รับเกียรติคุณบัตร “ครูดีเด่นระดับปฐมวัย”ประจำปี2554
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6.3 ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ
ระดับปฐมวัย ระดับเหรียญทอง จากกลุ่มโรงเรียนช่องด่าน
2.6.4ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยที่ดี ปี 2554
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2.6.5ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบสื่อ ประจำปีการศึกษา 2555
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2.6.6ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี2555
จาก คุรุสภา
2.6.7ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556ระดับปฐมวัย
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
(เอกสารอ้างอิงที่ 2 : เกียรติบัตรนางคณิตตา เปรมจรูญ หน้า 299 - 304 )

2.7ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้รับ
2.7.1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับเหรียญทอง ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยที่ดี ปี 2554
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2.7.2 ได้เป็นตัวแทน สพป.กจ.4 ในการแข่งขัน สพฐ. –ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 7
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2.7.3ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับอำเภอ
จาก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
2.7. 4 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม อยู่ในระดับดี
(เอกสารอ้างอิงที่ 2: เกียรติบัตรโรงเรียน หน้า 305 - 307 ผลการประเมินคุณภาพภายนอสถานศึกษา หน้า 181 -198 )3. ปริมาณงานและสภาพของงาน
3.1 ปริมาณงาน
3.1.1 งานในหน้าที่การสอน
- จำนวนชั่วโมงที่สอน 25 ชั่วโมง / สัปดาห์
- จำนวนกลุ่มสาระและปฏิบัติการสอนชั้นปฐมวัยปีที่ 1
โดยการทำการสอนทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ คือ
สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระการเรียนรู้ที่ 2 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
สาระการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
โดยการทำการสอนทุกกิจกรรมหลักได้แก่
1) กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
3 )กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม
4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
6)กิจกรรมเกมการศึกษา
-แผนการจัดประสบการณ์
- จำนวนผู้เรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1จำนวน20 คน
- การวิจัยในชั้นเรียน
(เอกสารอ้างอิงที่ 3: งานในหน้าที่การสอน หน้า 313 - 325)

3.1.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
1) การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- งานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- ได้รับคำสั่งแต่งตั้งฝึกซ้อมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
- คณะกรรมการจัดทำเอกสารนักเรียนพระราชทาน
- คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
- คณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
2)ปฏิบัติงานทางวิชาการทางสถานศึกษา
- รับผิดชอบงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- คณะกรรมการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
-คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
- รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
3 )ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
- คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- กรรมการตรวจสอบงานพัสดุโรงเรียน
- ครูเวรประจำวัน
- ครูเวรประจำวันสุดสัปดาห์
- เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน
- ดูแลเขตการทำความสะอาดในโรงเรียน
(เอกสารอ้างอิงที่ 3 : หนังสือคำสั่งแต่งตั้งภายในโรงเรียน ภาพถ่าย หน้า 339 - 385)

4)ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกสถานศึกษา
-คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่373/2554แต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-คำสั่งแต่งตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 48/2554 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
-คำสั่งแต่งตั้ง เป็นตัวแทนครูปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมงานการสัมมนา “เด็กถิ่นกลางสมองใสปฐมวัยพัฒนา” ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร
-หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ที่222/1145 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 แจ้งจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานวิชาการปฐมวัย
-คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มโรงเรียนช่องด่าน ที่ 3/2554 เป็นประธานและกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยของกลุ่มโรงเรียนช่องด่าน
(เอกสารอ้างอิงที่ 3: หนังสือคำสั่งแต่งตั้งภายนอกโรงเรียน ภาพถ่าย หน้า 387– 407)
3.2 สภาพของงาน
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กันดาร เสี่ยงภัยตามประกาศ
ของทางราชการ

ส่วนที่ 2ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน
1 เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อผลงาน การพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยหนังสือนิทาน คำคล้องจอง
2 ลักษณะการจัดทำ
 จัดทำแต่ผู้เดียวจำนวน3 รายการ ได้แก่
1. รายงานการพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยหนังสือนิทานคำคล้องจอง
2. คู่มือการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
3. ชุดหนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1จำนวน 16 เล่ม
3. การนำผลงานทางวิชาการไปใช้
ผู้รายงานได้นำผลงานทางวิชาการไปจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาลปีที่ 1 ครูเป็นผู้เล่าให้เด็กฟัง โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 ประกอบการเล่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ใช้เวลาวันละ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 12.00 – 12.20 นาฬิกา เริ่มใช้แผนการจัดประสบการณ์กับหนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 16 เล่มภาคเรียนที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 16 สัปดาห์
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้รายงานได้นำผลงานทางวิชาการชุดหนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1ไปเผยแพร่ภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 7โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองไม้เอื้อย โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านช่องด่านโรงเรียนบ้านหนองแกในโรงเรียนบ้านลำอีซูปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนและเด็กเป็นอย่างมาก

3. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 มี
ชื่อผลงาน......................................................................
ใช้ในการขอตำแหน่ง/วิทยฐานะ
เมื่อ ( พ.ศ. ) .................
 ไม่มี
4. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
 มี
ชื่อวิทยานิพนธ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านลำอีซู
 ไม่มี

(เอกสารอ้างอิงที่ 4 : งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หน้า 409– 410 )

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง(ลงชื่อ) ผู้ขอรับการประเมิน
(นางคณิตตา เปรมจรูญ)
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ .........เดือน ......................... พ.ศ. 2556


การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง


(ลงชื่อ) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(นายวิชัย ปลาบู่ทอง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
วันที่ .........เดือน ......................... พ.ศ. 2556

โพสต์โดย ครูตา : [6 เม.ย. 2557 เวลา 13:40 น.]
อ่าน [8538] ไอพี : 118.175.172.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม