ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี3

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
ของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
ผู้ประเมิน : นายอุมัธ สวาหลัง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ของครู พฤติกรรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของนักเรียน และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 170 คน ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน เลือกจากครูผู้สอน ปีการศึกษา 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 10 คน เลือกจากผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสอน และการบริหารการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เลือกจากผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งตัวแทนครูในโรงเรียน นักเรียน จำนวน 72 คน เลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และ ผู้ปกครอง จำนวน 72 คนเลือกเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย แบบประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ ตามรูปแบบของการประเมินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ทั้ง 4 ด้าน สรุป ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน โรงเรียนสมาคม
เลขานุการสตรี 3 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Contexts) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาประเด็นตัวชี้วัด การประเมินในแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดไว้เช่นกัน โดยด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนด้านความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ และ ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เช่นกัน
1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Processes) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของตัวชี้วัดการประเมินพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน
1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยของครูโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งคำถาม ด้านการเตรียม การค้นหาคำตอบ ด้านการดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ และด้านการสรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตั้งคำถาม
1.5 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งคำถาม ด้านการเตรียมการค้นหาคำตอบ ด้านการดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ และด้านการสรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการตั้งคำถาม
1.6 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับความ พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เช่นกัน โดยการดำเนินกิจกรรมตามโครงการช่วยให้ครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้
1.1 ผลการประเมินโครงการพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม (Contexts) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
1.2 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ และ ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ดังนั้นประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารโรงเรียน ควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยเบื้องต้นให้เพียงพอสำหรับการสนับสนุนโครงการก่อนดำเนินงานโครงการคือ ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการให้มีความเพียงพอเพิ่มขึ้นคือ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
1.3 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Processes) ของโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือ การนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดำเนินงานระหว่างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรนำผล การการตรวจสอบทบทวนคุณภาพไปนิเทศเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
1.4 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยของครูโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งคำถาม ด้านการเตรียม การค้นหาคำตอบ ด้านการดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ และด้านการสรุป และ นำเสนอผลการค้นหาคำตอบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตั้งคำถาม ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มจำนวนกิจกรรม และความหลากหลายในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการวิจัยให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย อาทิ ควรเพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น
1.5 ผลการประเมินโครงการพบว่า ด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งคำถาม ด้านการเตรียมการค้นหาคำตอบ ด้านการดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ และด้าน การสรุป และนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผ่านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการตั้งคำถาม ดังนั้น ควรจัดให้มีโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และ เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรม การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น
1.6 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านผลผลิต (Outputs) ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินกิจกรรมตามโครงการช่วยให้ครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของนักเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน โรงเรียนควรบรรจุกิจกรรมส่งเสริมนิสัยในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยที่ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนเอง อาทิ กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมค้นคว้า หาประวัติหมู่บ้าน สถานที่สำคัญ หรือ บุคคลสำคัญของท้องถิ่น เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป
2.1 การประเมินโครงการครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นการประเมิน โดย การตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดส่งผลต่อพฤตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของครู หรือ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของนักเรียนอยู่ในระดับใด เพื่อคัดเลือกการปรับปรุงหรือ ขยายขอบเขตของกิจกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป
2.2 การประเมินโครงการครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นในการประเมิน คือ การประเมินความคุ้มค่าของการจัดทำโครงการโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

โพสต์โดย amonare : [9 เม.ย. 2557 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [641] ไอพี : 27.130.191.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม