ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมวืิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระสำคัญ

สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต
และบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เรียกว่า แหล่งที่อยู่ ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์แหล่งที่อยู่
โดยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า ระบบนิเวศ

สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
2. แหล่งที่อยู่
3. ระบบนิเวศจุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่
และระบบนิเวศได้
2. นักเรียนสามารถสำรวจและสังเกตสิ่งมีชีวิตตามแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย
3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ได้
4. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ได้
4. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้หรืออยากรู้อยากเห็น
5. นักเรียนสามารถสื่อสารและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เวลาที่ใช้

2 ชั่วโมง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ใช้เวลา 10 นาที (10 คะแนน)

1. ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ตามข้อใด
ก. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ข. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ค. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ง. สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศบนบก
ก. ทะเลสาบ
ข. ทะเลทราย
ค. มหาสมุทร
ง. แม่น้ำ
3. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแหล่งที่อยู่
ก. นกปากห่างอพยพมาทำรังอยู่ชั่วคราวที่วัดกำแพง จังหวัดชลบุรี
ข.สาหร่ายข้าวเหนียวเป็นพืชน้ำที่มีดอก รากดูดอาหารจากดินโดยตรง
ค. กระบองเพชรเป็นพืชทะเลทราย ใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อช่วยลดการคายน้ำ
ง. ปลานิลชอบอาศัยอยู่ตามบ่อ หนอง บึง มีพืชน้ำขึ้นปกคลุมและมีอาหารอุดมสมบูรณ์
4. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. วัวแดง 10 ตัว อยู่ในป่า
ข. กุ้ง หอย ปู ปลา ในนาข้าว
ค. ฝูงปลาโลมาในทะเล
ง. นกนางแอ่น5. จากการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ขอนไม้ผุ พบ ไส้เดือน กิ้งกือ และตะขาบ อาศัยอยู่รวมกัน
ขอนไม้ผุจัดเป็นสิ่งใด
ก. ประชากร
ข. ระบบนิเวศ
ค. แหล่งที่อยู่
ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
6. ข้อใดหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตในบริเวณหนองน้ำ
ก. ปลาหางนกยูง จอก แหน
ข. ปลานิลอยู่รวมกันเป็นฝูง
ค. ไข่กบบริเวณผิวน้ำ
ง. ลูกอ๊อดกำลังว่ายน้ำ
7. ปลาตีน ปูแสม ลำพู น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใด
ก. ชายทะเล
ข. ทุ่งหญ้า
ค. บึงน้ำจืด
ง. ป่าชายเลน
8. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก.ได้รับน้ำจากปลาหางนกยูง
ข.ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค.ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง.ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง

9. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงอะไร
ก. สิ่งมีชีวิต
ข. ประชากร
ค. ทรัพยากร

ง. สิ่งแวดล้อม10. จากสำรวจระบบนิเวศ บริเวณสระน้ำแห่งหนึ่ง พบว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณตลิ่งมากชนิด กว่าในสระน้ำและบนบก นั่นแสดงว่าริมตลิ่งมีลักษณะอย่างไร
ก. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกว่า
ข. อาหารอุดมสมบูรณ์มากกว่า
ค. ที่สำหรับวางไข่ปลอดภัยกว่า
ง. ที่หลบภัยมากกว่า
บัตรกิจกรรมที่ 1
บัตรคำสั่งสำหรับนักเรียน
การสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บริเวณโรงเรียน


ให้นักเรียนสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บริเวณโรงเรียนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ เช่น ไม้เมตร ตลับเมตร แว่นขยาย สวิง
ดินสอ ดินสอสี
2. ให้นักเรียนเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งในโรงเรียน เช่น บริเวณสระน้ำ ใต้ต้นไม้ใหญ่
สวนหย่อม แปลงผัก ขอนไม้ผุ เป็นต้น
3. กำหนดขอบเขตพื้นที่สำรวจให้แน่นอน เช่น 1 × 1 หรือ 2 × 2 ตารางเมตร ศึกษาว่า
พื้นที่บริเวณนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรมีสิ่งใดอยู่บ้าง และมีปริมาณมากน้อยเพียงใดให้ระบุจำนวน
4. บันทึกชื่อ ปริมาณของสิ่งที่พบ และตำแหน่ง ลงในบัตรกิจกรรมที่ 1.1
5. เขียนแผนผังบริเวณที่สำรวจ วาดรูปหรือใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่พบ พร้อมกับระบุตำแหน่งของสิ่งนั้น ๆ ด้วยลงในบัตรกิจกรรมที่ 1.2 ตกแต่งระบายสีภาพให้สวยงาม
6. ให้นักเรียนนำผลการสำรวจมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และสรุปผลการสำรวจลงในบัตรกิจกรรมที่ 1.3 เพื่อเตรียมนำเสนอต่อเพื่อนหน้าชั้นเรียน
7. ให้นักเรียนสรุปความรู้โดยเขียนผังมโนทัศน์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ลงในบัตรกิจกรรมที่ 1.4


บัตรกิจกรรมที่ 1.1
ตารางการสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บริเวณโรงเรียน


บริเวณที่สำรวจ สิ่งมีชีวิตที่พบ สิ่งไม่มีชีวิตที่พบ สภาพบริเวณ
ที่สำรวจ
ชนิด ปริมาณ ตำแหน่งที่พบ ชนิด ปริมาณ ตำแหน่งที่พบ
สรุปผลการสำรวจ
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….ผู้บันทึก.........................................................................
วันที่..............................................................................บัตรกิจกรรมที่ 1.2
แผนผังหรือวาดภาพบริเวณที่สำรวจ
ผู้บันทึก.................................................................................
วันที่.......................................................................................
บัตรกิจกรรมที่ 1.3 (สำหรับกลุ่ม)
ตารางสรุปผลการสำรวจ


บริเวณที่สำรวจ สิ่งมีชีวิตที่พบ สิ่งไม่มีชีวิตที่พบ สภาพบริเวณ ที่สำรวจ
ชนิด ปริมาณ ตำแหน่งที่พบ ชนิด ปริมาณ ตำแหน่งที่พบสรุปผลการสำรวจ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

กลุ่มที่ ......สมาชิก...................
1................................................... 2 ...................................................
3....................................................4 ....................................................
5……………………………….. 6 …………………………………..
วันที่..............................................................


บัตรกิจกรรมที่ 1.4
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่


บริเวณที่สำรวจ ความสัมพันธ์ที่สำรวจพบ ลักษณะความสัมพันธ์
แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ แหล่งเลี้ยงดู
ลูกอ่อนชื่อ-สกุล....................................................เลขที่ .............ชั้น................
วันที่....................................................บัตรกิจกรรมที่ 2
บัตรคำสั่งสำหรับนักเรียน

1. ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด จากการสำรวจแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ลงในตารางการวิเคราะห์การเรียน (บัตรกิจกรรมที่ 2.1) แบบบันทึกความรู้ (บัตรกิจกรรมที่ 2.2) และการสรุปประเด็นการเรียน (บัตรกิจกรรมที่ 2.3)
2. นักเรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุและวิเคราะห์ปัญหา
นักเรียนต้องช่วยกันค้นหาปัญหา ระบุปัญหา ประเด็นสำคัญ ข้อความที่เกี่ยวข้อง คำถาม จากข้อมูลการสรุปการสำรวจของนักเรียนเอง และของเพื่อนกลุ่มอื่นหน้าชั้นเรียน ซึ่งจะได้จากการปฏิบัติในบัตรกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.3
ขั้นที่ 2 ดำเนินการศึกษา
นักเรียนต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย บันทึกการค้นคว้า
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ความรู้
นักเรียนนำข้อมูลจากขั้นที่ 2 มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มแล้วช่วยกันจัดหมวดหมู่ข้อมูล ประเมินความพอเพียง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอต่อกลุ่มอื่น ๆ
ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายข้อมูลของแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้จากการเรียนเนื้อหาทั้งหมด
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู้
นักเรียนและครู ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยร่วมกันอภิปรายจุดเด่นในการทำงานร่วมกัน ข้อควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยครูประเมินผลนักเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล


บัตรกิจกรรมที่ 2.1
ตารางการวิเคราะห์การเรียน(สำหรับนักเรียน)


สถานการณ์ ข้อความ/ประเด็น ระบุปัญหา/วิเคราะห์ปัญหาชื่อ-สกุล......................................................เลขที่ .............ชั้น................
วันที่................................................................................
บัตรกิจกรรมที่ 2.2
แบบบันทึกความรู้(สำหรับนักเรียน)

ผู้บันทึก...............................................................................
กลุ่มที่ .................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

แหล่งข้อมูล…………………………………………………………………………………………..
วันที่.....................................................................................................................................................บัตรกิจกรรมที่ 2.3
การสรุปประเด็นการเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลการศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุด มุมหนังสือ อินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหัวข้อต่อไปนี้

1. เรื่อง/ประเด็นการเรียน ที่กลุ่มรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้
1.1 ………………………………………………………………………………………………...
1.2 ………………………………………………………………………………………………...
1.3 ………………………………………………………………………………………………...
1.4 ………………………………………………………………………………………………...
1.5 ………………………………………………………………………………………………...
2. การสรุปประเด็นการเรียนที่ต้องศึกษา โดยใช้รูปแบบผังความคิด จากการระดมความคิดให้มากที่สุด และออกแบบความคิดอย่างอิสระ


3.ให้นักเรียนสรุปความรู้โดยใช้รูปแบบผังความคิดจากการระดมความคิดให้มากที่สุด และออกแบบความคิดอย่างอิสระ
บัตรสรุปบทเรียน
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่


สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่ใดสถานหนึ่ง ในระยะ
เวลาหนึ่ง เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต สถานที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เรียกว่า แหล่งที่อยู่ในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกัน จะพบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน แหล่งที่อยู่จึงมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แหล่งที่อยู่จะเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่เลี้ยงดูลูกอ่อน ที่สืบพันธุ์
ที่หาอาหารของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่บริเวณนั้น เรียกว่า ระบบนิเวศบัตรกิจกรรมที่ 3
แบบฝึกเสรมทักษะ

ชื่อ...................................................................................เลขที่.....................ชั้น...............................

1. จากการสำรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง มีปริมาณแตกต่างกันอย่างไร
จงยกตัวอย่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ถ้าบริเวณที่สำรวจแตกต่างกันสิ่งมีชีวิตที่พบแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
3. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณต้นไม้ใหญ่ ขอนไม้ผุ และสระน้ำ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(2 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ต้นไม้ใหญ่ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่อย่างไร (2 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. จากการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละบริเวณมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่หรือไม่ อย่างไร
(3 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
เวลา 10 นาที (10 คะแนน)


1. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแหล่งที่อยู่
ก. ปลานิลชอบอาศัยอยู่ตามบ่อ หนอง บึง มีพืชน้ำขึ้นปกคลุมและมีอาหารอุดมสมบูรณ์
ข. กระบองเพชรเป็นพืชทะเลทราย ใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อช่วยลดการคายน้ำ
ค. สาหร่ายข้าวเหนียวเป็นพืชน้ำที่มีดอก รากดูดอาหารจากดินโดยตรง
ง. นกปากห่างอพยพมาทำรังอยู่ชั่วคราวที่วัดกำแพง จังหวัดชลบุรี
2. ระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ตามข้อใด
ก. สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ข. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ค. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ง. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3. ข้อใดหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตในบริเวณหนองน้ำ
ก. ปลาหางนกยูง จอก แหน
ข. ปลานิลอยู่รวมกันเป็นฝูง
ค. ไข่กบบริเวณผิวน้ำ
ง. ลูกอ๊อดกำลังว่ายน้ำ
4. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. นกนางแอ่น
ข. วัวแดง 10 ตัว ในป่า
ค. ฝูงปลาโลมาในทะเล
ง. กุ้ง หอย ปู ปลา ในนาข้าว


5. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศบนบก
ก. มหาสมุทร
ข. แม่น้ำ
ค. ทะเลทราย
ง. ทะเลสาบ
6. จากการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ขอนไม้ผุ พบ ไส้เดือน กิ้งกือ และตะขาบ อาศัยอยู่รวมกัน
ขอนไม้ผุจัดเป็นสิ่งใด
ก. ประชากร
ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ค. แหล่งที่อยู่
ง. ระบบนิเวศ
7. ปลาตีน ปูแสม ลำพู น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยใด
ก. ชายทะเล
ข. ป่าชายเลน
ค. ทุ่งหญ้า
ง. บึงน้ำจืด
8. จากสำรวจระบบนิเวศ บริเวณสระน้ำแห่งหนึ่ง พบว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณตลิ่งมากชนิดกว่าในสระน้ำและบนบก นั่นแสดงว่าริมตลิ่งมีลักษณะอย่างไร
ก. ที่หลบภัยมากกว่า
ข. อาหารอุดมสมบูรณ์มากกว่า
ค. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกว่า
ง. ที่สำหรับวางไข่ปลอดภัยกว่า
9. สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก.ได้รับน้ำจากปลาหางนกยูง
ข.ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค.ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง
ง.ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง10. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงอะไร
ก. สิ่งมีชีวิต
ข. ประชากร
ค. ทรัพยากร

จ. สิ่งแวดล้อม


บัตรเฉลยแบบทดสอบ


หลังเรียน
ข้อ คำตอบ
1 ก
2 ค
3 ก
4 ง
5 ค
6 ข
7 ข
8 ค
9 ง
10 ข
ก่อนเรียน
ข้อ คำตอบ
1 ค
2 ข
3 ง
4 ข
5 ค
6 ก
7 ง
8 ง
9 ข
10 ก

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
ชูชาติ เที่ยงธรรม. (2551). ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6. กรุงเทพฯ : ซีแอนด์เอ็นบุ๊ค.
บัญชา แสนทวี และคณะ. (ม.ป.ป.). คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช จำกัด.
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว. คู่มือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ ป. 6. (ม.ป.ป.).
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.
ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
(ม.ป.ป.).พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า จำกัด.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แบบบันทึก
กิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : องค์การค้า
ของ สกสค.
สมพงษ์ จันทร์โพธิ์. (2537). คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้ พุทธศักราช 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 ป.4-5-6. กรุงเทพฯ : ไทยเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซีฟ
จำกัด.
สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย.
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (2554). แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.6
นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า จำกัด.
โพสต์โดย พิจัย อินทรนรงคฺ์ : [20 เม.ย. 2557 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [1132] ไอพี : 101.109.7.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม