ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
ปีที่วิจัย 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบ มีรูปแบบ One – Group Pretest - Posttest มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 4) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 แผน 2) ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.23 ถึง 0.63 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.853 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.335 ถึง 0.740 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.906 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Sample)

ผลการวิจัย ปรากฏว่า
1. ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.51 / 81.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
3. ดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6897 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.97
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.32 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากโพสต์โดย อ๋อ : [28 พ.ค. 2557 เวลา 13:37 น.]
อ่าน [854] ไอพี : 27.55.206.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม