ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อเรื่อง การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้วเขต 2
ผู้ศึกษา ลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

โรงเรียนวัดหนองติม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้ดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2555 โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดทั้งนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จำเป็นที่ต้องตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ อย่างเป็นระบบตามรูปแบบการประเมินโครงการ ซึ่งการประเมินผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 22 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 275 คน และ นักเรียน จำนวน 275 คน รวมทั้งสิ้น 572 คน ได้มาโดยการเทียบตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม แยกพิจารณาผลการศึกษาตามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน และภาพรวม มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ผลการดำเนินงานในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพความพร้อม พื้นฐานของโรงเรียนเพื่อเป็นการสนเทศในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
1.2 ผลการดำเนินงานในด้านปัจจัยการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการประเมินสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการคัดกรองนักเรียน
1.3 ผลการดำเนินงานในด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และทีมงานที่ชัดเจน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการนำผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน มาปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อประสานงาน ป้องกัน แก้ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ
1.4 ผลการดำเนินงานในด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย นักเรียนปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยนักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ และผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริงและสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านผลผลิตการดำเนินงานของโครงการ และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า ด้านผลผลิตการดำเนินงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
สรุปผลการศึกษาการประเมินการผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยการดำเนินงาน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการดำเนินงาน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการ ก่อนดำเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก และสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินงานโครงการโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
2. การศึกษาข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และครู เรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ อยากให้ทางโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น, เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก ดีมาก, ครูดูแลนักเรียนได้ดีมาก อยากให้รักษามาตรฐานอย่างนี้ตลอดไป, ควรมีการอบรมปฏิบัติการการใช้และแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน, อยากให้ช่วยแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ให้นักเรียนสามารถเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, อยากให้โรงเรียนให้การบ้านนักเรียนเพิ่มขึ้น, อยากให้ช่วยฝึกนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์, อยากให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านเดือนละ 1 ครั้ง เพราะนักเรียนจะสนใจ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเมื่อทราบว่าครูจะมาเยี่ยมบ้าน, อยากให้เข้มงวดเรื่องการแต่งกายของนักเรียนเพิ่มขึ้น, ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมีความประพฤติไม่ดี ก้าวร้าว ควรแก้ไขให้หมดไป, อยากให้ครูดูแลนักเรียนในช่วงการร่วมกิจกรรมเนื่องจากความประพฤติ
ไม่เรียบร้อย คือ เสียงดัง
2.2 ข้อเสนอแนะจากนักเรียน มีดังนี้ โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียนได้ดีมาก, อยากให้โรงเรียนจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี, โรงเรียนมีการแจ้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างดี, โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างหลากหลาย, โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลากหลาย ทำให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้, โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็จัดให้มีครูสอนเฉพาะ, ครูได้ไปเยี่ยมบ้าน ทำให้ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและได้รู้จักผู้ปกครอง, เวลาครูไปเยี่ยมบ้านทำให้รู้สึกประทับใจที่ครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคน, ครูให้ความสนใจในการเอาใจใส่นักเรียนดีมากทั้งในห้องเรียนและเวลาไปเยี่ยมบ้าน , ครูให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านความประพฤติและการเรียนดีขึ้น
2.3 ข้อเสนอแนะจากครู มีดังนี้ โรงเรียนควรมีการดำเนินงานโครงการนี้ต่อไปเพื่อความต่อเนื่อง, โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้นในเรื่องการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน, โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ, โรงเรียนควรมีการติดตามนักเรียนที่ทำการส่งต่อให้มีความต่อเนื่องเพื่อการเอาใจใส่นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง , โรงเรียนควรดูแลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น,โรงเรียนควรดำเนินกิจกรรมที่เป็นการดูแลนักเรียนให้มีความต่อเนื่องต่อไป, โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ

โพสต์โดย น้อยหน่า : [3 มิ.ย. 2557 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [793] ไอพี : 118.172.191.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม