ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครูตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ด

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครูตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาล วัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย นายสมจิตร ยุเหล็ก
ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ
ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครูตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2) สร้างและพัฒนาแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัด มเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3) ศึกษาผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ 4) ประเมินความพึงพอใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูประจำการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555 จำนวน 59 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษา ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น บุคคลทั่วไป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ประเภทที่มีโครงสร้าง (Structured interview questionnaires) 2) แบบสอบถาม มีจำนวน 2 ตอน คือตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของครู จำนวน 12 มาตรฐาน ตัวชี้วัด 26 ข้อ พฤติกรรมบ่งชี้ 164 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 3) การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เพื่อยืนยันตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ การหาค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน (insistency reliability) ของแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ จากคุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มีจำนวน 12 มาตรฐานดังนี้คือ 1) มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) มีความรับผิดชอบและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) จัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและมีความพอเพียง 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. ผลการสร้างและพัฒนาแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ พบว่าตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 26 ตัวชี้วัด 164 พฤติกรรมบ่งชี้
3. ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า ทั้ง 12 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด 164 พฤติกรรมบ่งชี้ โดยรวมผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.102
4. ผลการประเมินความพึงพอใจแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากรครู ตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวัด มเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.747

โพสต์โดย somjit : [8 มิ.ย. 2557 เวลา 11:19 น.]
อ่าน [615] ไอพี : 223.204.98.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม