ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายหงษ์ มีมุข
สถานที่ โรงเรียนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน ที่เรียนจากชุดการสอนที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบึงบูรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 25 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในรายงานได้แก่ 1) ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 ชุด ซึ่งผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพ ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่มย่อย และแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยรวมทั้ง 9 ชุด (E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 81.32/82.58 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.69 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.70 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ระยะเวลาในการทดลอง ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2556 – วันที่ 30 มกราคม 2557 รวม 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ E1/E2 สถิติทดสอบ คือ t-test for dependent samples
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1) ชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา ทั้ง 9 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) ดังนี้ ชุดการสอนที่ 1 ประสิทธิภาพ 87.75/84.30 ชุดการสอนที่ 2 ประสิทธิภาพ 80.18/84.30 ชุดการสอนที่ 3 ประสิทธิภาพ 80.25/84.30 ชุดการสอนที่ 4 ประสิทธิภาพ 84.74/84.30 ชุดการสอนที่ 5 ประสิทธิภาพ 80.62/84.30 ชุดการสอนที่ 6 ประสิทธิภาพ 83.38/84.30 ชุดการสอนที่ 7 ประสิทธิภาพ 83.63/84.30 ชุดการสอนที่ 8 ประสิทธิภาพ 84.62/84.30 และชุดการสอนที่ 9 ประสิทธิภาพ 85.72/84.30 มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/ E2) เท่ากับ 83.43/84.30 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.00 แสดงว่าชุดการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.00
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D.=0.78)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ลำดับที่ 1 ข้อ 2 กิจกรรมในชุดการสอนช่วยกระตุ้นให้ฉันมีความสนใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เรื่องอาเซียนมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.88, S.D.= 0.43) ลำดับที่ 2 ข้อ 8 ชุดการสอนมีคำเฉลยในข้อคำถามและแบบทดสอบช่วยทำให้ฉันสามารถตรวจคำตอบและรู้ถึงความรู้ของตนเองและของเพื่อน อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.88 , S.D.= 0.46) และ ลำดับที่ 3 ข้อ 10 ชุดการสอนนี้ช่วยให้ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้เป็นอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.80, S.D.= 0.49 ) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ฉันชอบภาพประกอบในชุดการสอนซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( =4.32, S.D.= 1.48)

โพสต์โดย hong : [8 มิ.ย. 2557 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [863] ไอพี : 101.51.251.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม