ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือ
การ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต
ผู้ศึกษา นางสุนันท์ ม่วงน้อยเจริญ
โรงเรียน โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง"
ปีที่ศึกษา พ.ศ.2556

บทคัดย่อ

หนังสือการ์ตูน เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ มีรูปแบบการนำเสนอโดยเรียบเรียงองค์ความรู้เป็นนิทาน เรื่องเล่า โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ จัดทำขึ้นให้เหมาะสมตามสภาพความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และผู้พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้นั้น ๆการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่องหลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา เป็นเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" โดยยึดหลักสูตรแกนกลางในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรมและ จริยธรรม เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต นำมาจัดทำเป็นหนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้
หลักธรรมนำชีวิต จำนวน 11 เล่ม ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 13 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือการ์ตูนชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต จำนวน 13 แผน หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต จำนวน 11 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมนำชีวิต แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก ระหว่าง 0.35 – 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.29 – 0.95 และ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test

ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/ 82.72 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 11 เล่ม มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.61 หมายความว่า หนังสือการ์ตูน ชุดเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.61 คิดเป็นร้อยละ 61.00
โดยสรุป จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ได้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมทั้ง นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนที่ดีต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

โพสต์โดย นันท์ : [9 มิ.ย. 2557 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [704] ไอพี : 101.109.251.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม