ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพึ่งตนเอง โรงเรียนเจริญใจ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพึ่งตนเอง
โรงเรียนเจริญใจ
ผู้ประเมิน นายธนาสิน เตชะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพึ่งตนเอง โรงเรียนเจริญใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการเชิงระบบ (System Approach Model) แหล่งข้อมูลในการประเมินประกอบด้วย 1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ แบบรายงานโครงการ 2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครอง จำนวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม การสำรวจ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ใช้สำหรับประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ แบบสำรวจแบบตรวจสอบรายการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง จำนวน 2 ฉบับ ใช้สำหรับประเมินผลผลิต และแบบสนทนากลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ ใช้สำหรับประเมินผลกระทบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐานคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการในการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมในโครงการกับการจัดการเรียนการสอน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเหมาะสม และการจัดสรรงบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีคุณภาพ

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้วัสดุท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรม รองลงมาคือ การปฏิบัติกิจกรรมในโครงการตามหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ใช้หลักการ ทฤษฎีในการกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า
3.1 ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกกิจกรรม ทั้งในด้านระยะเวลาดำเนินการ การใช้งบประมาณ และด้านผลผลิต
3.2 ผลการประเมินนักเรียนที่มีทักษะการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับดีขึ้นไป พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุดคือ การเลือกใช้อินทรีย์วัตถุและการใช้สารจากธรรมชาติแทนสารเคมี รองลงมาคือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการเกษตรอย่างคุ้มค่า สำหรับข้อที่มีค่าร้อยละต่ำสุดคือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 ผลการประเมินนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการพึ่งตนเองในระดับดีขึ้นไป พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุดคือ ความสามัคคี รองลงมาคือ ความประหยัด ความมีวินัย และความขยันหมั่นเพียร
4. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ พบว่า
4.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก เนื่องจากโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สามารถทำการเกษตรอินทรีย์ได้ และนักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัว นอกจากนี้โครงการยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง มีความประหยัด รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสิ่งของเหลือใช้ มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบด้านการเรียน และนักเรียนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้มากขึ้น
4.2 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ควรดำเนินการต่อไป และเสนอแนะให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ควรมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ควรมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายขึ้น การทำปุ๋ยจากไส้เดือน ฯลฯ เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ด้านการเกษตรและสามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต

โพสต์โดย แสง : [10 มิ.ย. 2557 เวลา 21:41 น.]
อ่าน [785] ไอพี : 183.89.11.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม