ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

หัวข้องานวิจัย รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายกฤษดา สุภศร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

บทคัดย่อ
การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ กลุ่มผู้ร่วมศึกษา (Research Participants) จำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษา ผู้ร่วมศึกษา คือ บุคลากรครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน (ยกเว้นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์) จำนวน 23 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับแบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) หรือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือและบุคคลหลายกลุ่ม / ด้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มีความถูกต้อง แล้วนำข้อมูลของผู้ร่วมศึกษาทั้งหมดมาตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วนำไปวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความหรือเนื้อหา ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประมวลผล และเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบของความเรียง ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ นำมาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และจัดกลุ่มที่จะสามารถนำมาตอบความมุ่งหมายได้
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart โดยดำเนินการเป็นวงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต(Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection)

สรุปผล

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1
ก่อนการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้าน โพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่าส่วนใหญ่ครูจะใช้การสอนแบบบรรยาย ผู้เรียนไม่มีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่มีการใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และครูไม่มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน หลังจากพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ พบว่าด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผลปรากฏว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 23 คนมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 17 คน อีก 6 คน ไม่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 17 คน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรมนำเสนอผลงานได้ในระดับดี และสามารถนำสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้งานได้ และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 6 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับพอใช้ แต่ยังไม่สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ สาเหตุมาจากการที่ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน และไม่เคยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคำนวณผล พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 17 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมคำนวณผล เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนได้ในระดับดี และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 6 คน มีความรู้ ความเข้าและสามารถใช้โปรแกรมคำนวณผล ทำได้ในระดับหนึ่ง ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียน สาเหตุมาจากการที่ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนและไม่เคยใช้ โปรแกรม คำนวณผล
จากการดำเนินการในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏว่าภาพรวมพบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 23 คน มีความรู้ ความสามารถ ตามกรอบเนื้อหา 3 ด้าน คือด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคำนวณผล พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถตามกรอบเนื้อหา 3 ด้าน ในระดับดี และอีก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถตามกรอบเนื้อหา 3 ด้าน
จากผลการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยการประชุม เชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผลปรากฏว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 23 คนมีมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ตามกรอบเนื้อหา 3 ด้าน คือด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคำนวณผล พบว่า ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ในระดับดีทั้ง 23 คน ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม นำเสนอผลงาน พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 23 คน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน รู้จักขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงาน ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจตลอดจนการนำไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม คำนวณผล พบว่า ครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจำนวน 23 คน มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะมากขึ้นสามารถวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคำนวณผล และนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได้
ผลการสรุปทั้ง 2 วงรอบพบว่าจากการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศในการพัฒนาเพื่อให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 23 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตามกรอบการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นั้นทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 23 คน มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ตามกรอบ 3 ด้าน ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูจึงควรตระหนัก และให้ความสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และมีการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย KruPond : [16 มิ.ย. 2557 เวลา 14:01 น.]
อ่าน [602] ไอพี : 106.0.203.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม