ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
“มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ชื่อผู้รายงาน รุ่งนภา แซ่ส้อ
ปีที่รายงาน 2556
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
“มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 ในครั้งนี้ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย ข้าราชการครู จำนวน 59 คน และนักเรียน จำนวน 313 คน ของโรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2556 โดยศึกษาจากประชากร จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความต้องการจำเป็น แบบสอบถามวัดความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ แบบสอบถามประเมินปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามประเมินกระบวนการ แบบสอบถามประเมินผลผลิตด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน
1. การประเมินด้านบริบท พบว่า ความต้องการจำเป็นของผู้บริหารและครูโรงเรียน
เมืองถลาง ประจำปีการศึกษา 2556 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์โครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์รายข้อพบว่าการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามลำดับ
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาสถานที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นในด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีการประชุมวางแผนในการดำเนินงาน และ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จ และดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่วนความชัดเจนของปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4. การประเมินด้านผลผลิตพบว่า ผลผลิตของโครงการด้านนักเรียนมีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองถลาง “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา”พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองถลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายคุณลักษณะ พบว่าคุณลักษณะใส่ใจจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคุณลักษณะมารยาทดีและคุณลักษณะมีวินัยตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนักเรียน
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองถลาง “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” พบว่าความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2556
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา โรงเรียนมีการกำหนดทิศทางและการจัดกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ โดยมีแผนงาน/โครงการรองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และความเหมาะสมของอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด และการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ ส่วนนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี
มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
1.2 ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะ “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลางที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของนักเรียนทุกคน
1.3 รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลางนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรนำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน
2. ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำผลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน"มารยาทดี
มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลางให้เหมาะสมตามสภาพโรงเรียน
2.2 ควรจัดทำให้มีการประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง จากหน่วยงานภายนอก องค์กรเอกชนหรือบุคคลภายนอก เพื่อจะได้ทราบผลดำเนินงานโครงการตามสภาพจริงและนำผลไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น
2.3 ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย รุ่ง : [22 ก.ค. 2557 เวลา 12:33 น.]
อ่าน [760] ไอพี : 172.16.0.244, 61.19.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม