ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา
ผู้รายงาน นางสุริยา เครือรัตน์
ปีการศึกษา 2556
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา โดยประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยศึกษาจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 จากประชากรทั้งหมด 135 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดเขานางเภาในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ และด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้านจำนวน 21 ตัวชี้วัด พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
1. ด้านบริบท จากผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ทุกตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการสนองความต้องการของนักเรียนต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สภาพปัญหาของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก
2. ด้านปัจจัย จากผลการประเมินด้านปัจจัย พบว่า ทุกตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือคือความพร้อมของสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเหมาะสมด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ทุกตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยตัวชี้วัดที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดในโครงการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีแผนงานโครงการการดำเนินงานอย่างชัดเจน กับมีการดำเนินงานทุกขั้นตอนที่กำหนดในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด และการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การส่งต่อนักเรียน อยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลายไม่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ขาดสื่อประกอบไม่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลขาดการดูแลเอาใจใส่ไม่มีเวลาให้คำปรึกษากับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน ขาดเรียนบ่อย ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งการดำเนินงานของโครงการไม่ต่อเนื่อง งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยในการจัดกิจกรรมในแต่ครั้งจะต้องมีสื่อ และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การร่วมวางแผน ร่วมผลิตและใช้สื่อ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญและเน้นความสนใจความต้องการของนักเรียนด้วย ครูควรจัดเวลาให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียน และให้คำปรึกษาส่วนงบประมาณควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม หมั่นฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยการจัดกิจกรรมเสริมและพัฒนานักเรียนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

โพสต์โดย ยา : [24 ก.ค. 2557 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [600] ไอพี : 171.6.249.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม