ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสืบสานความเป็นไทย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสืบสานความเป็นไทย
โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2556
ผู้ประเมิน นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
คำสำคัญ คุณธรรม จริยธรรมและการสืบสานความเป็นไทย

บทคัดย่อ

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบสานความเป็นไทย โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปปีเอสท์ (CIPIEST Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่พัฒนามาจาก CIPP Model โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อย 7 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact )ของโครงการ 5)เพื่อประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ 6)เพื่อประเมินความยั่งยืน (Sustainability) ของโครงการและ 7) เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ประชากร ประกอบด้วย ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2556 จำนวน 424 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ประเภท ได้แก่ 1)แบบสัมภาษณ์ 2)แบบสอบถาม 3)แบบทดสอบ 4)แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้อยละ ซึ่งผลการประเมิน มีดังนี้
1) ด้านบริบท พบว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวมีความต้องการจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสืบสานความเป็นไทย และโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมาก ในประเด็นความสอดคล้องเหมาะสม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการมีความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน, แนวทางปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม และโครงการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน
2) ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนบ้านหนองบัวอยู่ในระดับมาก ในประเด็นความพร้อมของบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนสามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก และ.บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นความพร้อมของทรัพยากร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ อาคารสถานที่เหมาะสมและมีการเตรียมความพร้อม และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมาก และงบประมาณเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
3)ด้านกระบวนการ พบว่า การวางแผนบริหารโครงการ การดำเนินงานโครงการ การกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับมาก ประเด็นการวางแผนบริหารโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติกิจกรรมแก่ครู นักเรียน ก่อนการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ประเด็นการดำเนินงานโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการวางแผนก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง และการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม และมีการประสานความร่วมมือกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทั้งก่อนและระหว่างการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก และกิจกรรมที่ดำเนินการกระตุ้นความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ประเด็นการกำกับติดตามโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นการประเมินผลโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานโครงการ และมีการนำผลการดำเนินงานโครงการแจ้งทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก และมีการสรุปรายงานผลดำเนินงานโครงการในรอบปี อยู่ในระดับมาก
4) ด้านผลกระทบ พบว่า โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะครู และนักเรียนได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และการสืบสานความเป็นไทย ในปีการศึกษา 2556 หลายระดับ และจากหลายหน่วยงาน
5) ด้านประสิทธิผล พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และการสืบสานความเป็นไทย โดยมีนักเรียนร้อยละ 82.2 ที่ได้คะแนนจากการทดสอบมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผู้เรียนนำคุณธรรมจริยธรรม และการสืบสานความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 100 พิจารณาข้อที่มีการนำไปใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ และข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเท่ากัน และข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ตามลำดับ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีหรือดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.3
6) ด้านความยั่งยืน พบว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวมีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการนำผลมาปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืน
7) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวมีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการหลากหลายวิธี เพื่อเป็นการถ่ายทอดส่งต่อโครงการสู่สาธารณะ

โพสต์โดย เบญจวรรณ : [24 ก.ค. 2557 เวลา 21:17 น.]
อ่าน [1240] ไอพี : 223.207.251.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม