ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อเรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 12 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เป็นแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สำหรับฝึกทักษะและสร้างความเข้าใจ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ ในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 แผน แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องชนิดของคำ ในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง ง่าย 0.40 - 0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.75 และ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.729
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน และการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นทั้ง 7 เล่ม ที่ใช้ประกอบการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 95.89 / 88.61
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 19.50 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 26.58 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยค่าคะแนนความก้าวหน้าพบว่า มีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 7.00 คิดเป็นร้อยละ 11.67
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77

โพสต์โดย พรรณ : [30 ส.ค. 2557 เวลา 16:15 น.]
อ่าน [741] ไอพี : 171.4.250.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม