ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งสง
ผู้ประเมิน : นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
หน่วยงาน : โรงเรียนทุ่งสง สำนักงานเขตที่พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง 2) ประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 842 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 151 คน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2556
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน จำนวน 338 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2556 โดยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 338 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
มีจำนวน 5 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) แบบสอบถามด้านปัจจัยของโครงการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 5) แบบสอบถามการใช้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน
จากการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมิน พบว่า ทั้ง 15 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมาก 13 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด
2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
2.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
2.3 ความเหมาะสมของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
2.4 ความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
3.1 ด้านบุคลากร ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.2 ด้านงบประมาณ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
3.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
3.4 ด้านการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
4.1 การวางแผน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
4.2 การดำเนินงานตามแผน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
4.3 การกำกับ ติดตามและการประเมินผล ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
4.4 การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและรายงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่าโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
5.1 ความพึงพอใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
5.2 การใช้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนหลังการดำเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก มีจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป สูงขึ้น 4 ระดับชั้น และผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมสูงขึ้น


โพสต์โดย จอย : [11 ก.ย. 2557 เวลา 18:31 น.]
อ่าน [569] ไอพี : 49.48.235.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม