ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสอน VATDECAS

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา
เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางสาวจินตนา บุญญะปาตัง
ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีความมุ่งหมายย่อยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน VATDECAS เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ 1) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 คน และปีการศึกษา 2556 จำนวน 26 คน รวมจำนวน 63 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียน การดำเนินการวิจัยพบว่ามี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2555 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2555 3) การทดลองใช้รูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2556 4) การประเมินผลรูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยดำเนินการในปีการศึกษา 2556

ผลการวิจัยปรากฏว่า
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์พบว่าระดับการปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติน้อยที่ 3 ลำดับ ลำดับแรก คือ ครูมีวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ( = 3.34 , S.D. = 0.72) อยู่ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 2 คือครูมีสื่อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ( =3.45, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับปานกลาง และลำดับที่ 3 คือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ( = 3.61 , S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาเอกสารพบว่ารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาประบวนการแก้ปัญหา คือ VATDECAS ซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นสร้างคุณค่า (Values) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis Experience) ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์ (The Experience) ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (Development Concepts) ขั้นแก้ปัญหา (Execution of Solve the Problem) ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงาน (Create) ขั้นที่ 7 ขั้นประยุกต์ใช้ (Applications) และขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share Experiences)
ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 พบว่าคะแนนจากการทำแบบทดสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน VATDECAS ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 37 คน เท่ากับ 169.92 คิดเป็นร้อยละ 84.96 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 25.08 คิดเป็นร้อยละ 83.60 ดังนั้น ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน VATDECAS (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ 84.96/83.60
ระยะที่ 3 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนกระบวนการคิดแก้ปัญหาเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 และคะแนนกระบวนการคิดแก้ปัญหาเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 24.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 และ ค่า t – test เท่ากับ 13.490 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ระยะที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอน โดยใช้รูปแบบการสอน VATDECAS เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ คือ นักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข ( = 4.88 , S.D. = 0.34) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมการเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น ( =4.81, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากที่สุดและสื่อมีความน่าสนใจและทำให้เข้าบทเรียนมากขึ้น ( = 4.75 , S.D.= 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูจิน : [13 ก.ย. 2557 เวลา 01:24 น.]
อ่าน [651] ไอพี : 49.0.113.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม