ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ "รายงานประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านฝาผนัง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
ผู้รายงาน นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยใช้รูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ของ Stufflebeam 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) 4) ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมิน ได้แก่ บุคลากร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 20 คน และผู้ปกครองประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัย ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ และ ฉบับ 4 ด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายหลักของกระทรวง ศึกษาธิการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์/ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้แก่นักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีการร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขาอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ ผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา บริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมที่กระทำเพื่อรำลึกถึง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ (ก่อนเคารพธงชาติ) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา และสงบนิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมน้องไหว้พี่ ส่วนกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. ด้านผลผลิตของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านฝาผนัง
4.1 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฝาผนัง ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) ต่อกัน ส่วนนักเรียนเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง และสนใจศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านฝาผนัง ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การติดต่อประสานงาน และการอำนวยความสะดวกของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ส่วนนักเรียนปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

โพสต์โดย นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ : [13 ก.ย. 2557 เวลา 19:32 น.]
อ่าน [641] ไอพี : 101.51.99.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม