ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ผู้ศึกษา นางศุภิสรา ไชยเสริม
ปีที่ศึกษา ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการนำความรู้ไปใช้ ได้เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ อย่างเข้าใจ พิจารณา
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีสุขภาพจิตดี ทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านนาสีนวล อำเภอเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จำนวน ๒๑ คน ระยะเวลาจำนวน
๑๒ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๒ แผน แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจและ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test (Dependent Sample)
ผลจากการศึกษา
๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๓.๙๔/๘๓.๐๒
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้
๒. ดัชนีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ ๐.๖๙๔๒ หมายถึง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๙.๔๒
๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๔. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๗ แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิผล ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้และควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง โรคติดต่อควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะในการทดลองใช้ครั้งต่อไป
๑. ควรนำแบบฝึกทักษะไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม
เพื่อจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น
๒. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วย
๓. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะ
กับวิธีสอนแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน พุทธวิธี

โพสต์โดย นางศุภิสรา ไชยเสริม : [25 ต.ค. 2557 เวลา 14:18 น.]
อ่าน [580] ไอพี : 171.5.77.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม