ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง : รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม
ผู้วิจัย : นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2556
...................................................................................
:: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ::

รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) บุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนขาม จำนวน 74 คน รวมทั้งหมด 100 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน โดยผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามกิจกรรมการวิจัย ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพ และองค์ประกอบการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม 2) สัมภาษณ์การจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 3) ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม 4) ดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม และ 5) ประเมินประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนบ้านโนนขาม
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม จะพบว่า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน ด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้ ด้าน การจัดการกระบวนการ และด้านการนำองค์การ ส่วนความเป็นไปได้ของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม จากการดำเนินการในปัจจุบัน จะพบว่า มีความเป็นไปได้ด้านการจัดการกระบวนการ เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ ด้านการนำองค์การ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามลำดับ
2. ได้รูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม ที่เป็นชุดของการถ่ายทอดการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ที่สอดคล้องกับการนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและชุมชน การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
ได้แก่
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจทุกองค์การ เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2.2 พันธกิจ (Mission) คือ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 3) จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร 4) สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง 5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 6) ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) กำหนดการควบคุมผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.3 เป้าหมาย (Goal) คือ 1) นักเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) จัดการเรียนร่วม ช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิการ 9 ประเภท 3) ผู้ปกครองชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทุกด้านเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 4) นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 5) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตได้มาตรฐาน 6) ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองทุกด้าน ใช้แผนการสอนเป็นเครื่องมือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) จัดคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระเบียบสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มั่นคงปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และปราศจากอบายมุข 8) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ ที่เอื้อและ ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง
2.4 กลยุทธ์ (Strategy) คือ 1) ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 5) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 6) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
3. หลังดำเนินการตามรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโนนขาม เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา คือ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2556 ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนบ้านโนนขาม ตามเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน บ้านโนนขาม คือ 1) นักเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) จัดการเรียนร่วม ช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิการ 9 ประเภท 3) ผู้ปกครองชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 4) นักเรียน ทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 5) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตได้มาตรฐาน 6) ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองทุกด้าน ใช้แผนการสอนเป็นเครื่องมือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นภายใต้กรอบบริบทของความเป็นสากล 7) จัดคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระเบียบสถานศึกษาให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ มั่นคงปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และปราศจากอบายมุข 8) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ ที่เอื้อและ ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งสามารถสะท้อนผลได้จากการมีผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีโครงการที่ประสบความสำเร็จ มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 94.80 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ ดี มีค่าเฉลี่ย 86.48 และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยระดับคุณภาพดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 90.62 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพดี โดยมีค่าเฉลี่ย 85.69

โพสต์โดย กรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ : [25 ต.ค. 2557 เวลา 21:01 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 101.51.8.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม