ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อรายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ (นงลักษ

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทาง
การศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ผู้รายงาน : นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา
หน่วยงาน : โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินการศึกษาค้นคว้า : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

การศึกษาค้นคว้านี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา การเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา การเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 15 กิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 ฉบับ 4) แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา การเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ การศึกษาค้นคว้านี้ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบ t–test แบบ Dependent ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง โดยรวมมีค่า IOC เท่ากับ 0.98
1.2 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.64 / 84.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
2.1 ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.70 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.47
2.2 ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.37 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.83 เมื่อพิจารณารายหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ การรู้จักตนเอง โลกกว้างทางอาชีพ และโลกกว้างทางการศึกษา พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53, 3.83, 4.07 และ 3.93 ตามลำดับ สำหรับคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.33, 8.43, 8.50 และ 8.57 ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
3.1 ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ก่อนเรียนกับหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.2 ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยรวมและรายหน่วยการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งโดยรวมและรายหน่วยการเรียนรู้
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย NT0910 : [26 ต.ค. 2557 เวลา 21:37 น.]
อ่าน [752] ไอพี : 171.101.125.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม