ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการเรียนการสอนฯผลงานครูจิราภรณ์ เรืองรักษ์

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการเรียนการสอน

แบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้

โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ อำเภอถ้ำพรรณรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ซึ่งนำมาจากการสรุปรายงานของฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ โดยรวมผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยป้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์บุคลากร และวิธีการดำเนินการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ตามคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความเหมาะสมโดยรวมผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ที่ปฏิบัติ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความเหมาะสมโดยรวมผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตหรือผลงานที่เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินโดยรวมผ่านเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตหรือผลงานที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมผ่านเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการเรียนการสอนแบบ ติวเตอร์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ซึ่งนำมาจากการสรุปรายงานของฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 โดยมีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 2.55

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 โดยมีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 0.58

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 โดยมีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 2.22

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะขวัญได้รับเกียรติบัตร“มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ” จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

โพสต์โดย จิราภรณ์ : [19 พ.ย. 2557 เวลา 13:08 น.]
อ่าน [713] ไอพี : 118.173.18.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม