ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ

โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ศึกษา : นายสุวัฒน์ งามทวี

ปีที่ศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ โดย ใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 และการแต่งกลอนสุภาพ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการ จับสลากเลือกห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้มี 4 ชนิด ได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ จำนวน 10 แบบฝึก 2. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 17 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะ E1/E2 และการทดสอบค่า t (t-test)

ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.79/83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 0.7064 แสดงว่า หลังการทดลองด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.64

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้ t-test ในกรณีกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ โดย ใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำ ผลการพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ โดย ใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท21101 ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

โพสต์โดย สุวัฒน์ : [19 พ.ย. 2557 เวลา 19:23 น.]
อ่าน [928] ไอพี : 101.51.135.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม