ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ปีการศึกษา 2557

ผู้ประเมินโครงการ เสกสรร เชิดสูงเนิน

โรงเรียน โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 1

ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ประเมินด้านบริบทของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์เกี่ยวกับความเหมาะสม ความชัดเจน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรม

2. ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์เกี่ยวกับความเหมาะสม ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมตามโครงการ

3. ประเมินด้านกระบวนการของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ด้านการเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผล และการสรุปรายงานผล

4. ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะของนักเรียนทางด้านกิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 คน ครูผู้สอน

จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 คน กรรมการสถานศึกษา

จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินและแบบทดสอบ

จำนวน 8 ฉบับ คือ

1. แบบประเมินความเหมาะสมด้านบริบท เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8326

2. แบบประเมินความเหมาะสม ด้านปัจจัยนำเข้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9411

3. แบบประเมินด้านกระบวนการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 36 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9508

4. แบบทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยมีค่าความยากตั้งแต่ 0.46 - 0.75 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25-0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.8220

5. แบบประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. แบบประเมินด้านคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8994

8. แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8501 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ค่าที (t-test)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (u = 4.45) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( u = 4.38) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( u = 4.33) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และด้านการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการปลูกกล้วยน้ำว้า กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอนโดยรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( u =4.67) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลังดำเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.79 การประเมินคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.36 และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( u = 4.43) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และประเมินความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ โดยรวมอยู่ในระดับที่สุด (u = 4.55) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย Pok : [26 พ.ย. 2557 เวลา 10:02 น.]
อ่าน [669] ไอพี : 202.29.177.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม