ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Date ชั้นประ

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Date ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ร้อยละของความก้าวหน้า 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)

การดำเนินการศึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นการทดลองเพื่อพัฒนา การใช้นวัตกรรม โดยการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงานได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนคือ การกำหนดกลุ่มประชากร จัดแบบแผนการศึกษา สร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายคะแนน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 19 แผน รวมเวลา 19 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) มีทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ Days , Months , Cardinal Numbers , Ordinal Numbers , Anno Domini และ Date ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีแบบฝึก เรื่องละ 6 แบบฝึก รวมทั้งหมด 36 แบบฝึก และมีแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 5 ข้อและหลังเรียน 5 ข้อ ทุกเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหลังเรียน ทดสอบก่อนเรียนโดยผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ เป็นคะแนนก่อนเรียน(Pretest) ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้รายงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้นำเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่สร้างขึ้นสมบูรณ์แล้วไปทดลองสอนกับกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ใช้เวลาในการทดลอง 19 ชั่วโมง โดยดำเนินการทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนโดยใช้แผนการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจนครบตามกำหนดเวลา นำคะแนนกิจกรรมระหว่างเอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่ละเรื่องมาหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนE1 และคะแนนหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง 6 เรื่อง มาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน E2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 นำคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ(วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบหาความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นค่าร้อยละของความก้าวหน้า และทำการทดสอบ ค่า t-test (Dependent) เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 Days เรื่องที่ 2 Months เรื่องที่ 3 Cardinal Numbers เรื่องที่ 4 Ordinal Numbers เรื่องที่ 5 Anno Domini และเรื่องที่ 6 Date สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 3.22/81.90 สูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

3. หลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น คือได้คะแนนก้าวหน้าทุกคน มีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 35.85 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

จากการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 83.22/81.90 เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่สร้างขึ้น เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ตามหลักภาษา มีความสามารถในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ จึงนับได้ว่าการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอนวิธีหนึ่งตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โพสต์โดย ปาย : [26 พ.ย. 2557 เวลา 11:16 น.]
อ่าน [736] ไอพี : 61.91.51.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม