ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอน

แบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ปีการศึกษา 2557

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ one group pretest posttest design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตามเกณฑ์ 80/80 จากค่าเฉลี่ยคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน

ทุกคน คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จากคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

4) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

จำนวน 22 คน ได้มาจาการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม 14 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 หน่วยเรื่อง Around School 4 หัวเรื่อง Dream job, Direction, Sickness, Me myself

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Around School สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.80 และค่าคาวามเชื่อมันทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 3) แบบสอบถามความคิดเห็น

ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 15 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT 80/80 โดยการทดสอบค่า E1 และ E2 วิเคราะห์ข้อมูล ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยการทดสอบ E.I. หาค่าเฉลี่ย

x̄ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที ( t-test dependent ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT และหาความพึงพอใจจากข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/81.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

ที่ได้ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนแบบ 4MAT แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 4) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

โพสต์โดย gibba : [2 ก.พ. 2558 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [616] ไอพี : 202.29.176.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม