ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : กรรณิกา ฟูสีกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ปีที่ศึกษา : 2556

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน สันต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 ชุดโดยวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 26 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ กำหนดข้อมูลตัวชี้วัดโดยใช้เกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษา พบว่า

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 26 ชุด โดยมี ประสิทธิภาพรวมเป็น 85.79/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 25.50 คิดเป็นร้อยละ 85.00 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 16.50 คิดเป็นร้อยละ 55.00 และมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (μ เท่ากับ 4.55) หากพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีความพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ แบบฝึกทักษะนำเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย รูปเล่มสวยงาม แบบฝึกทักษะเร้าความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (μ เท่ากับ 5.00) ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีเนื้อหาความยากง่ายพอเหมาะและช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น แบบฝึกทักษะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมฝึกให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้และเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมในแต่ละใบความรู้/บทเรียน มีความเร้าใจ กระตุ้นให้เกิดการติดตาม และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ เท่ากับ 4.50) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา

โพสต์โดย กรรณิการ์ ฟูสีกุล : [2 ก.พ. 2558 เวลา 14:05 น.]
อ่าน [1032] ไอพี : 180.183.148.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ตู่

  ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณที่เผยแพร่ครับ เป็นผลงานที่มีประโยชน์มากครับ

วันที่โพสต์ [2 ก.พ. 2558 เวลา 14:08 น.] ไอพี : [180.183.148.192] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูมุก

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนได้จริง

วันที่โพสต์ [3 ก.พ. 2558 เวลา 10:10 น.] ไอพี : [180.183.148.192] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม