ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้วิจัย นายสุภชัย จันปุ่ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ การสร้างรูปแบบ การทดลองใช้รูปแบบ และการประเมินรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม และแบบประเมินห้องเรียนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติ Dependent Sample T-test ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัย พบว่า

1. โรงเรียนมีสภาพการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน พบว่า ทุกรายการมีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพและความต้องการในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าทุกข้อเป็นปัญหาของโรงเรียนที่ควรได้รับการแก้ไข และเมื่อเรียงลำดับความต้องการจำเป็นด้วยดัชนี PNImodified พบว่า โรงเรียนมีสื่อ ICT ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความจำเป็นสูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนดำเนินการพัฒนาห้องเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ

2. รูปแบบการสร้างห้องเรียนมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการสร้างห้องเรียนมาตรฐาน 3 ประการ คือ การกระจายอำนาจ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการมีส่วนร่วม 2) กระบวนการสร้างห้องเรียนมาตรฐาน 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน (วางแผนเป็นระบบ) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (ครบถ้วนข้อมูล) การพัฒนาบุคลากร (เพิ่มพูนความรู้) การปฏิบัติ (นำสู่การปฏิบัติ) และการประเมิน (ตรวจรับประเมิน) 3) ตัวชี้วัดห้องเรียนมาตรฐาน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน (นักเรียนคุณภาพเยี่ยม) ด้านคุณภาพครู (เต็มเปี่ยมคุณภาพครู) ด้านสภาพแวดล้อม (บรรยากาศแห่งการเรียนรู้) ด้านปัจจัยสนับสนุน (เคียงคู่ปัจจัยสนับสนุน) และ 4) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.นโยบายชัด) โรงเรียน (โรงเรียนปฏิบัติเยี่ยม) ชุมชน (ชุมชนเปี่ยมน้ำใจ) ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบรูปแบบก่อนนำไปทดลองใช้พบว่า มีความถูกต้อง เหมาะสม มีประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดพบว่า มีความเหมาะสมและมีความตรงเชิงโครงสร้าง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับปฐมวัยมีคะแนนคุณภาพของห้องเรียนภาพรวมหลังทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.35 ถือว่ามีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนคุณภาพของห้องเรียนภาพรวมหลังการทดลองใช้รูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.78 ถือว่ามีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้รูปแบบ คือ ความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานอย่างแท้จริง

4. รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความถูกต้อง มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ ตามลำดับ นอกจากนี้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญ ได้รับรองรูปแบบว่ามีความเป็นประโยชน์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

Title The Model of Standard Classrooms Development of Schools Under

Loei Primary Educational Service Area Office 2

Researcher Supachai Janpum

Year 2013

ABSTRACT

The purpose of this research were to 1) study degree of success and importance to develop standard classrooms of schools under Loei primary educational service area office 2 2) build the model of standard classrooms development 3) test the model and 4) evaluate the model of standard classrooms development of schools under Loei primary educational service area office 2. The Research and Development (R&D) approach was used for the research procedure that consisted of four steps. First, current state and need study, model construction, field testing and finally model evaluation. The quantitative and qualitative data were collected from teachers and educational officers in Loei primary educational service area office 2 by questionnaires, observation forms, interview topics, meeting record forms and rubrics score. The content analysis was used to analyzed qualitative data and descriptive statistics, Dependent Sample T-test, PNImodified, CFA and relative gain score were used to analyzed quantitative data.

The result of this study revealed that :

1. The school developed classrooms quality at high level and needed to develop standard classrooms at the highest level. All degree of success and importance to develop standard classrooms of schools were different with the statistical significance at .01 levels. The ICT materials support had the highest PNImodified followed by classroom development model and learning climate development respectively.

2. The model of standard classrooms development of schools under Loei primary educational service area office 2 consisted of 4 elements as follow: 1) 3 principles of standard classrooms construction, decentralization, classroom management, and participation. 2) 5 procedures of standard classrooms construction, plan, information system management, personal development, practice, and evaluation. 3) 4 indicators of standard classrooms, students’ quality, teachers’ quality, learning climate, and support factors. 4) 3 roles of participants, educational service area office, school, and community. Before field testing, the draft model was tested by experts and the indicators were validated construct validity.

3. The result of field testing found that after using the standard classroom model, both level of target schools, kindergarten and basic education, had more classroom quality score at very good level. The kindergarten level got 61.35 % of relative gain score and the basic education got 57.78% of relative gain score that meant both had high level of classroom quality development. Moreover, the successful factor of model implementation was awareness of administrators and teachers to develop standard classrooms.

4. The developed model was evaluated at a high level by experts and the target group in accuracy, propriety, utility and feasibility respectively. In addition, they also guarantee that the model was suitable and possible for implementation.

โพสต์โดย สุภชัย : [3 ก.พ. 2558 เวลา 10:29 น.]
อ่าน [739] ไอพี : 10.1.3.96, 202.143.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม