ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง

สำหรับฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประกอบการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางประนอม โถบำรุง

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2554-2555

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง สำหรับฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่งหมายคือเพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น แบบฝึกเสริมทักษะบูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอกุดบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน และปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง จำนวน 10 เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะบูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จำนวน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 3 ชุด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง สำหรับฝึกทักษะ

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2554 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.73 / 85.00 และปีการศึกษา 2555 เท่ากับ 82.19

/ 86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2554 และ 2555 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน

บูรณาการท้องถิ่น แบบฝึกเสริมทักษะบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุดเรื่องเล่าเผ่ากะเลิง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 2.63) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 2.81) เมื่อจำแนกเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก

เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า : นางประนอม โถบำรุง

ระยะเวลาในการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

คำยาก เรื่องสระประสม 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอกุดบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม

จำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) .45 - .80 และค่าอำนาจจำแนก (B) .25 - .63 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.11 / 87.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เท่ากับ 0.7050 แสดงว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีความก้าวหน้าสูงขึ้นร้อยละ 70.50

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก เรื่องสระประสม ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 2.81) และจำแนกเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ

โพสต์โดย ชิน : [13 ก.พ. 2558 เวลา 09:13 น.]
อ่าน [591] ไอพี : 182.93.167.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม