ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้รายงาน นายปิยะ เงาส่อง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อรายงานผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ในด้านสภาพบริบทและความพร้อมในการดำเนินงาน ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 49 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 49 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านสภาพบริบทและความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ 2) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า

1. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง พบว่า มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน จำนวน 6 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผักสวนครัวรั้วประดับ แปลงผักปลอดสารพิษ บ่อเลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเลี้ยงหมู และโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สะดวก มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของครู และนักเรียนทุกคน จากการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ พบว่า ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสม่ำเสมอ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้างด้านสภาพบริบทและความพร้อมในการดำเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อสภาพบริบทและความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของประชากรมีความคิดเห็นต่อกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของประชากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

3. ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก

โพสต์โดย ปิยะ เงาส่อง : [22 ก.พ. 2558 เวลา 23:11 น.]
อ่าน [504] ไอพี : 27.55.216.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม