ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ผู้รายงาน นายสมานชัย จูทอง

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

ปีที่ทำการพัฒนา พ.ศ. 2556-2557

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก ประชาสรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ตามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา 2. เพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3. เพื่อทดลองใช้คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ และ 4. เพื่อประเมินผลการใช้คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาและ ด้านความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาที่มีต่อคู่มือ โดยการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ในครั้งนี้ ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูล พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูที่ปรึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 57 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลือกจากครูที่ปรึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 36 คน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 คน และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือ กลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพตามลำดับขั้นการทดลองแบบเดี่ยว กับครูที่ปรึกษา 3 คนการทดลองแบบกลุ่มเล็ก กับครูที่ปรึกษา 9 คน และการทดลองแบบภาคสนาม กับครูที่ปรึกษา 30 คน เป็นครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบท ใกล้เคียงกับโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์มากที่สุด ส่วนขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใช้คู่มือและขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูที่ปรึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัด เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 72 คน ซึ่งได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลือกจากครูที่ปรึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 15 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 36 คน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 คน และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 9 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการทดลองระหว่างดำเนินการทดลองและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างศึกษาและการทำแบบทดสอบหลังศึกษาคู่มือ 3) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาระหว่างก่อนและหลังศึกษาคู่มือ ด้วยสถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent Samples 4) วิเคราะห์ผลการใช้คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการดำเนินงาน

ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาและด้านความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาที่มีต่อคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ตามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา พบว่า ครูที่ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมากที่สุด และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ส่วนด้านการส่งต่อมีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยครูที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ เก็บข้อมูลนักเรียน รวมทั้ง ควรหาวิธีการสร้างความตระหนักและการเห็นความสำคัญในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และระเบียนสะสมควรมีข้อมูลของนักเรียนให้ละเอียด ครบถ้วน และชัดเจนทุกด้าน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน

ด้านการคัดกรองนักเรียน เห็นว่า โรงเรียนควรกำหนดเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อคัดกรองให้เห็นตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ข้อมูลให้ทุกฝ่าย เข้าใจตรงกัน รวมทั้งเสนอว่าในการคัดกรองนักเรียนควรพิจารณาข้อมูลนักเรียนหลาย ๆ ด้าน จากหลาย แหล่งข้อมูล และการประสานงานด้านข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกับครูผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อการพิจารณาคัดกรองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เห็นว่า ควรจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งครูที่ปรึกษา

ควรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมโฮมรูมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ด้านการป้องกันและการแก้ปัญหา เห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มีการพัฒนาครูที่ปรึกษา ด้วยการให้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งครูที่ปรึกษาควรแสวงหาวิธีการร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง และที่สำคัญคือโรงเรียนควรมีมาตรการให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

ที่ชัดเจนโดยเน้นการปฏิบัติ

ด้านการส่งต่อ เห็นว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันหาวิธีการให้นักเรียนพร้อมรับความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและบุคลากรอื่น รวมทั้งครูที่ปรึกษาควรติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง และครูที่ปรึกษาควรพยายามหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มที่ก่อนส่งต่อ

2. ผลการพัฒนาคู่มือ พบว่า คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล -สวรรคโลกประชาสรรค์ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 บทนำ หน่วยที่ 2 ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย หน่วยที่ 3 เทคนิคการให้คำปรึกษา หน่วยที่ 4 เครื่องมือปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และหน่วยที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู

ที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ในคู่มือยังมีแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาก่อนการศึกษาคู่มือ แบบประเมินผลการศึกษาในแต่ละหน่วยและแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาหลังการศึกษาคู่มือ พร้อมทั้งแบบสำรวจการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา และคู่มือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.87/82.11

3. ผลการทดลองใช้คู่มือพบว่า ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลไปตามลำดับขั้น และทำแบบประเมิน ผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่จะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลา โดยบางกิจกรรม

ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าที่ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เล็กน้อย เนื่องจากบางช่วงครูมีภาระงานค่อนข้างมาก และเป็นภาระงานที่เร่งด่วน ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า และติดตามผลได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

4. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ สรุปได้ว่า

4.1 ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของครูที่ปรึกษา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

ครูที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการดำเนินกิจกรรมและด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการการศึกษาความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาที่มีต่อคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดว่าคู่มือ ที่จัดทำขึ้นช่วยให้สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา สำหรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป

โพสต์โดย krufon : [23 ก.พ. 2558 เวลา 23:43 น.]
อ่าน [657] ไอพี : 110.77.152.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม