ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางละออ วงศ์ประพฤติดี

ปีที่พิมพ์ 2557

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โดยมีขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2.) การออก แบบและพัฒนารูปแบบการสอน 3.) การทดลองใช้รูปแบบการสอน และ 4.) การประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการสอน โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2.) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมแนว คิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอน 3.) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาองค์ความรู้เรื่องหลักสูตรท้องถิ่น และรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด พร้อมรายการย่อย 8 รายการก็อยู่ในระดับมากที่สุดคือ นักเรียนและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้หลากหลายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การทำปลาร้าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชนรุ่นหลัง ให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติได้จริง การลงมือปฏิบัติงานจริงตามหลักสูตรจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน สำหรับด้านการทำปลาร้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้าโดยภาพรวมก็อยู่ในระดับมากที่สุด และมี 9 รายการย่อยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ภูมิปัญญาปลาร้าเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานที่นำมาปรุงร่วมกับอาหารหลักเกือบทุกอย่าง นักเรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการในการแปรรูปปลาร้า เห็นประโยชน์ในการทำปลาร้าเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สรุปได้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน เห็นคุณค่าความสำคัญ มีความภาคภูมิใจในตนเอง รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย มีความผูกพันกับท้องถิ่น มีความสุขในการเรียนและทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอน APPICA Model จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปลาร้าเลิศรส และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า APPICA Model โดยรูปแบบการสอนมีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการกิจกรรม สิ่งที่เสริมการเรียนรู้ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอน APPICA Model ที่เน้นทักษะปฏิบัติในหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีส่วนประกอบดังนี้ 1.) ขั้นสังเกต รับรู้ (A: Awareness) 2.) ขั้นวาง แผนการปฏิบัติงาน (P: Plan) 3.) ขั้นการฝึกปฏิบัติ (P: Practice) 4.) ขั้นการปรับปรุง (I: Improvement) 5.)ขั้นการคิด สร้างสรรค์ (C: Creating) และ 6.) ขั้นประเมินผลและแสดงผลงาน (A: Assessment and Exhibition) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านโดยภาพรวมอยู่ระดับคุณภาพดี แสดงว่า รูปแบบการสอน APPICA Model มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบนี้มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี นำเสนอผลงานเป็นที่น่าพอใจ ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 82.13/84.38

4. ผลการประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 พบว่า

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ออ : [25 ก.พ. 2558 เวลา 07:17 น.]
อ่าน [625] ไอพี : 101.51.13.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม