ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ผู้วิจัย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปีที่วิจัย 2556

บทคัดย่อ

ระบบการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจบริหารการจัดการศึกษาไปยังระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นเกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทั้ง 7 มาตรฐาน และ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ การสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการนิเทศภายใน มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 15 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 75 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 175 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 3 ฉบับ แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แล้วนำเสนอโดยการบรรยาย

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า ครูบางส่วนขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน นักเรียนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ขาดทักษะในการทำงาน ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

2. การดำเนินการพัฒนา โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อให้ความรู้ และเกิดทักษะในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ

การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประเมินผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน

3. ผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ทำให้ครูมีความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ปีการศึกษา 2556 มีค่าเท่ากับ (78.83) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 (76.63) เท่ากับ 2.15 คิดเป็นร้อยละ 2.15

จากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับในการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษารอบที่สามอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียนครั้งนี้ บรรลุตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้

โพสต์โดย รองกาน : [3 มี.ค. 2558 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [563] ไอพี : 180.183.66.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม