ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม

ผู้วิจัย นายประครอง วงศ์ฉลาด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สังกัด โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 37 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ จำนวน 13 แผน 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ จำนวน 13 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.74 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9538 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8623 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ มีประสิทธิภาพโดยรวมทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 83.32/82.15 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มีชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 ชุด คือ ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ มีประสิทธิภาพ 83.48/86.51 ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุและธาตุกึ่งโลหะมีประสิทธิภาพ 84.03/84.88 ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุแทรนซิชัน มีประสิทธิภาพ 85.19/83.26 ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน มีประสิทธิภาพ 83.88/84.88 ชุดกิจกรรมที่ 9 เรื่อง การเกิดและการสลายของธาตุกัมมันตรังสี มีประสิทธิภาพ 83.09/83.26 ชุดกิจกรรมที่ 10 เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์และครึ่งชีวิต มีประสิทธิภาพ 83.14/85.58 ชุดกิจกรรมที่ 11 เรื่อง การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี มีประสิทธิภาพ 82.68/84.19 ชุดกิจกรรมที่ 12 เรื่อง การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ มีประสิทธิภาพ 82.75/85.35 และชุดกิจกรรมที่ 13 เรื่อง ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ 83.14/84.88 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 4 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA IIA กับน้ำ มีประสิทธิภาพ 82.07/82.33 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การละลายของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และ IIA มีประสิทธิภาพ 82.36/82.79 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA มีประสิทธิภาพ 83.72/82.33 และชุดกิจกรรมที่ 8 เรื่อง สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน มีประสิทธิภาพ 82.00/85.12

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนจากชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุดกิจกรรม

3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ผลปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 0.7070 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.70 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ที่สูงขึ้นจริง

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ ชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59 , S.D.= 0.63)

โพสต์โดย โอ่ง : [20 มี.ค. 2558 เวลา 14:55 น.]
อ่าน [1361] ไอพี : 101.51.227.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม