ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีท

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องรายงานผลการใช้เกมการศึกษาชุดพลิก – คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพเกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลิน ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เกมการศึกษา ชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลิน คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้งหมด 8 ห้องเรียน จำนวน 253 คน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเด็กทั้งแปดห้องมีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน โดยผู้รายงานกำหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง ใช้ห้องเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยเกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 ชุด แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 11หน่วยการเรียนรู้ 51 แผน แบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดกิจกรรม เกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลิน เป็นแบบประเมินปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 4 ด้านๆ ละ 4 ข้อ จำนวน 16 ข้อๆละ1คะแนน รวม 16 คะแนน และคู่มือการใช้เกมการศึกษา ชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดกิจกรรม เกมการศึกษาชุดพลิก – คิดหรรษาพาเพลินและใช้แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 51 แผน วิเคราะห์ผลแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเกมการศึกษาชุดพลิก - คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า คะแนนประสิทธิภาพของเกมการศึกษาชุดพลิก-คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 90.92 / 86.91 ซึ่งคะแนนประสิทธิภาพของเกมการศึกษาในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ก่อนและหลังจัดเกมการศึกษาชุดพลิก-คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาพรวม พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนรวม 322 คะแนน ค่าเฉลี่ย 10.06 ค่าร้อยละ 62.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01และหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนรวม 445 คะแนน ค่าเฉลี่ย 13.91 ค่าร้อยละ 86.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะเห็นได้ว่าคะแนนการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังจัดกิจกรรมของเด็กสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนผลต่าง 123 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละ 24.02 เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านทักษะการคิดปัญหาของตนเองที่ต้องแก้ทันที มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 2.94 หลังจัดกิจกรรม 3.94 เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย 1.00 คิดเป็นร้อยละ 25.00 2) ทักษะการคิดปัญหาของตนเองที่ไม่ต้องแก้ทันที มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 2.75 หลังจัดกิจกรรม 3.59 เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย 0.84 คิดเป็นร้อยละ 21.00 3) ทักษะการคิดปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 2.28 หลังจัดกิจกรรม 3.31 เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย 1.03 คิดเป็นร้อยละ 25.75 4) ทักษะการคิดปัญหาของผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 2.09 หลังจัดกิจกรรม 3.06 เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย 0.97 คิดเป็นร้อยละ 24.25 นั่นคือมีคะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง 4 ทักษะ

3. ผลการการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2556 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่างจัดเกมการศึกษาชุดพลิก-คิดหรรษาพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ปัญหาระหว่างจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดพลิก – คิดหรรษาพาเพลินชั้นอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.83 ร้อยละ 60.94 สัปดาห์ที่ 2 ค่าเฉลี่ย 2.36 ร้อยละ 78.54 สัปดาห์ที่ 3 ค่าเฉลี่ย 2.67 ร้อยละ 88.85 สัปดาห์ที่ 4 ค่าเฉลี่ย 2.73 ร้อยละ 90.94 สัปดาห์ที่ 5 ค่าเฉลี่ย 2.82 ร้อยละ 94.14 สัปดาห์ที่ 6 ค่าเฉลี่ย 2.90 ร้อยละ 96.74 สัปดาห์ที่ 6 ค่าเฉลี่ย 2.90 ร้อยละ 96.74 สัปดาห์ที่ 7 ค่าเฉลี่ย 2.92 ร้อยละ 97.29 สัปดาห์ที่ 8 ค่าเฉลี่ย 2.95 ร้อยละ 98.14 สัปดาห์ที่ 9 ค่าเฉลี่ย 2.98 ร้อยละ 99.48 สัปดาห์ที่ 10 และ 11 ค่าเฉลี่ย 3.00 ร้อยละ 100.00 จะเห็นได้ว่าคะแนนระหว่างจัดกิจกรรมของเด็กสูงขึ้นตามลำดับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 11

โพสต์โดย อมรวดี ประเสริฐศุภกุล : [25 มี.ค. 2558 เวลา 21:38 น.]
อ่าน [602] ไอพี : 202.44.239.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม