ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวระดับศิลป์ บุดดี

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense โดยมีนิทานเสริมการเรียน จำนวน 4 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน 4) แบบประเมินความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษด้านการเขียนโดย การแต่งประโยค Present simple tense จำนวน 8 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ โดย ผู้ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนำมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 เรื่อง มีประสิทธิภาพ รวมเท่ากับ 81.80/83.04 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า ทุกเรื่อง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเท่ากับ 0.5403 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.03

3. ผลการประเมินความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษด้านการเขียนโดยการแต่งประโยค Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( = 16.07)

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้หลักภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present simple tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.45) หากพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมี ความพอใจในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงตามลำดับดังนี้ คือ ส่งเสริมนักเรียนในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดได้ ( = 4.90 ) มีความทนทานต่อการบำรุงรักษา ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ( = 4.67) ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นในการเรียนและไม่เบื่อ ( = 4.52 ) การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ( = 4.52 )

โพสต์โดย โซฮยอน : [18 เม.ย. 2558 เวลา 10:35 น.]
อ่าน [537] ไอพี : 183.89.109.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม